Flom - forsikring og statlig erstatning

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Dette kan du ha krav på ved avlingsskade og skade på varelager.

(Arkivbilde)

Mange opplever store utfordringer med vanskelige værforhold, som vil føre til økonomiske tap. Noe av tapet vil kunne dekkes av Statens erstatningsordning (avlingsskadeordningen), og for dem som har forsikringsdekning, vil ytterligere en andel av tapet kunne dekkes inn.

Statlig erstatningsordning for klimabetingende skader i plante- og honningproduksjon

Formålet med ordningen er å redusere tap som oppstår som følge av svikt i produsert mengde. Ved erstatning dekkes redusert avling i kilo og ikke en eventuell reduksjon i kvalitet, unntatt kvalitetstap i frukt og bær. Beregnet erstatning ved avlingssvikt under 5 000 og over 500 000 kroner per vekstgruppe utbetales ikke. De fem vekstgruppene er grovfôr, korn/oljefrø, poteter, frukt, grønnsaker og bær.

Erstatningen gis bare for skade ut over et visst minimumsomfang, i form av egenandel som ved avlingssvikt er 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe.

Lov om sikring mot og erstatning for naturskader og Lov om naturskadeforsikring

Gjennom naturskadeloven reguleres det offentliges tilbud om erstatning for naturskader der det ikke er mulig å forsikre seg gjennom en vanlig forsikringsordning. Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Følgende skadeobjekter kan søkes erstattet fra naturskadefondet:

•Jordbruks- og skogbruksareal

•Gjerde (Hvis det ikke er adgang til å forsikre det)

•Utmark ved skade på grunnen

•Veier og bruer i privat eie

 

Statens naturskadeordning har følgende oppgaver:

  • Å yte erstatning for naturskader i de tilfeller der det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikringsordning, (fondet kan ikke yte erstatning dersom skadelidte faktisk får skaden dekket av en forsikring)
  • Å fremme sikring mot naturskade
  • Å yte tilskudd til sikringstiltak

Erstatning ytes ikke for skade som umiddelbart skyldes lyn, frost (tele) eller tørke. Det samme gjelder for skade som skyldes angrep av dyr, insekter, bakterier, sopp eller lignende. Det kan heller ikke kreves erstatning av fondet for skade som umiddelbart skyldes nedbør eller isgang, men fondsstyret kan likevel yte hel eller delvis erstatning hvor særlige forhold tilsier det.

Egenandel og erstatningsutmåling

Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond er det en egenandel på kr 10.000. Beløpet trekkes fra skadetaksten før naturskadefondet fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85 prosent av beregningsgrunnlaget. Ved lengre stans i en virksomhet kan det ytes hel eller delvis erstatning for driftstap når særlige forhold tilsier det. Det samme gjelder for utlegg som noen har hatt for å avverge skade.

Forsikringsdekning for skadet varelager– Eksempel fra Gjensidige

Forsikringen for avling og varer omfatter:

  • Høstet avling
  • Varer for salg
  • Varer til bruk i produksjonen
  • Avling og varer i transportulykke (begrenset opp til 100 000 kroner)
  • Miljøfiendtlig avfall.

Denne forsikringen kan også kombineres med forsikringen for produksjon av kulturer, som dekker uhøstet avling. I forsikringen for avling og varer får du en kombinert dekning som også inkluderer naturskade.

Forsikringsdekning for avlingssvikt – Eksempel fra Gjensidige

Hvis avlingssvikten er berettiget erstatning i Statens erstatningsordning etter ”Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon”, er den også berettiget erstatning fra forsikringsselskapet, for alle som har tegnet ”Heldekning produksjon frilandskulturer”. Erstatningen er, etter fradrag for egenandel, begrenset til 15 prosent av det totale tapet som følge av avlingssvikten.

 

For mer informasjon, kontakt Pål-Arne Oulie, tlf. 22054514

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere