Etterlyser større åpenhet om ulveovervåkning

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag stiller spørsmål ved dagens metode for registrering og overvåkning av rovvilt, etter påfallende observasjonsdata om ulveflokker.


- Åpenhet omkring metoder og ressursbruk er avgjørende for å styrke folks tillit til rovviltovervåkingen, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

I et brev til Rovdata, som har ansvar for kartlegging av rovdyrbestanden i Norge, ber Norges Bondelag om en redegjørelse for overvåkninga generelt og behandlinga av grenserevir på ulike kanter av sonen spesielt.

- Både ulven og ulvesona er omstridt. Overvåkingsdataene som Rovdata presenterer har betydning for hvilket handlingsrom rovviltmyndighetene har i forvaltningen av de store rovviltartene. Derfor er det svært viktig med en overvåking som folk har tiltro til, understreker Frogner.

Uklart om ulvesonen

Bakgrunnen for henvendelsen fra Bondelaget, er observasjonene Rovdata legger til grunn for kunngjøringa om bestandsmålet på tre ulvekull i helnorske revir innenfor ulvesonen er oppnådd for fjerde år på rad. Dette er basert på en statusrapport fra Høgskolen i Hedmark (HiH) avdeling Evenstad.

For at en ulveyngling skal kunne regnes inn i bestandsmålet om tre årlige ynglinger, må over halvparten av reviret til familiegrupper ligge innenfor ulvesonen. De tre siste vintersesongene har Julussa-revirets utbredelse blitt registrert til å være 51 % innafor og 49 % utenfor sonen, ifølge observasjonene fra HiH. Norges Bondelag ber nå om en redegjørelse for disse observasjonene.

- Spesielt

- Det virker spesielt at man har landet på eksakt samme arealfordeling på hver side av ulvesonegrensa alle disse årene, særlig med tanke på de store forskjellene i revirets ytterkanter, sier Einar Frogner.
- Sett på bakgrunn av regelen om at minst halvparten av reviret må ligge innenfor ulvesonen for at ynglingen skal regnes inn i det norske bestandsmålet, blir disse funnene enda mer spesielle.

Grenseproblematikk også i øst

På østsiden av ulvesona er det en annen type grenseproblematikk. Hvis reviret er påvist både på svensk og norsk side inngår ikke en eventuell yngling i det norske bestandsmålet. Denne regelen gjelder like fullt om reviret har en 50/50 fordeling eller 1/99.

Slettås-reviret har i vinter for første gang fått status som grenserevir etter at det er registrert at en marginal flik av reviret er på svensk side.

- Vi synes disse tallene er påfallende, og ber om en orientering om hvordan ulveovervåkninga har kommer fram til de nevnte resultatene for Julussaflokken og Slettåsflokken, sier Einar Frogner i Norges Bondelag.

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Godt dialogmøte med Buskerud KrF

Mandag 16. april møtte Buskerud Bondelag fylkesstyret i Buskerud KrF, det var satt av en hel time til landbrukspolitikk. – Vi er veldig glad for at partiene tar seg tid til å møte oss sier nestleder Håkon Haug Laa og styremedlem Steffen Green som møtte KrFs fylkesstyre på Noresund.

Våre samarbeidspartnere