En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge. Dette betinger en satsing på kompetanse. Er viljen til stede for å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet?, spør årsmøtet i Oppland Bondelag.

Årsmøtet i Oppland Bondelag vedtok å sende følgende uttalelse til styret i Høyskolen i Innlandet samt Oppland Fylkeskommune og Hedmark Fylkeskommune:

En satsing på bioøkonomi betinger en satsing på kompetanse

Uttalelse fra årsmøtet i Oppland Bondelag 15.-16. mars 2017

Oppland Bondelag setter pris på at fylkeskommunene i Oppland og Hedmark vil utvikle en egen bioøkonomistrategi der et av målene er at Innlandet kan ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion. En slik strategi må, som strategien også selv påpeker, følges av en målrettet satsing på å bygge kompetanse. Innlandet kan utvikles til å bli det kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi som strategien legger opp til hvis vi knytter yrkes- og kompetansemiljøer i landbruket tettere sammen.

Landbruket er avhengig av kunnskap, kompetanse og innovasjon for å kunne innfri både næringas egne, og de politisk vedtatte målsettinger. Vi i landbruket vet at vi per i dag har en underdekning på kandidater som tar høyere landbruksfaglig utdanning. Dette er dårlig nytt for alle som vil produsere mer mat på norske ressurser, og for alle som ønsker å satse på en fremtid i det grønne skiftet.

For å utnytte Innlandets grønne ressurser, kreves kompetanse. Illustrasjonsfoto fra Rollstulen i Fåvangfjellet.

Vi håper en bioøkonomistrategi kan være startskuddet for et tettere samarbeid mellom de ledende forskningsmiljøene Innlandet har på landbrukssida (Nibio, Graminor, Geno, Norsvin med flere) og de øvrige forsknings- og utdanningsmiljøene vi har i Innlandet. Dette vil bidra sterkt til økt kunnskap innen bioøkonomi for fremtidens forskere, landbruksakademikere og praktiske yrkesutøvere.

Videre er det viktig at utdannelsen foregår i et aktivt jordbruksmiljø. Dagens plassering av den ene utdanningsinstitusjonen innen anvendt økologi og jordbruk, Blæstad, ligger midt i et aktivt jordbruksmiljø. Dette samspillet mellom forskning og aktivt praktisk jordbruk er unik for å kunne utdanne både bachelor- og master-kandidater i anvendt økologi og jordbruk.

De strategiske målene om å «sikre en relevant og attraktiv høyere utdanning og akademisk miljø» bør også gjenspeiles i viljen til å satse på landbruket ved Innlandets nye, grønne, kunnskapsfyrtårn, Høgskolen i Innlandet.

I lys av en bioøkonomistrategi ber vi om en større satsing på utdanning og kompetanse der jordbruket har en betydelig rolle.

Håvard Lindgaard legger fram styrets forslag til årsmøteuttalelse om satsing på kompetanse i en viktig bioøkonomiregion.

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere