E6-utbygging og jordvern

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Veien skal fram, men hvordan kan vi unngå at den går midt i matfatet? Oppland Bondelag anbefaler øst-alternativet. Jordvern må tillegges stor vekt ved valg av trasé når E6-utbygginga gjennom Lillehammer nå tar form.

I forbindelse med ny E6 fra Vingrom til Øyer, har Statens vegvesen hatt trasevalg ute på høring. Det er tre alternativer gjennom Lillehammer kommune, to på vestsida og en på østsida. (se kartet under)

Oppland Bondelag er opptatt av at en i all planlegging og utbygging søker å unngå eller minimalisere nedbygging av dyrka mark og muligheten for framtidig matproduksjon. Vi vil derfor henstille til at det å ta vare på matjorda og dyrka mark tillegges stor vekt ved valg av trasé, og at dette vektlegges i alle faser i den videre planlegging og utbygging, skriver fylkesleder Trond Ellingsbø i en uttalelse til Statens Vegvesen.

Oppland Bondelag mener at antall dekar dyrka mark som Statens Vegvesen oppgir som omregulert til andre formål, er for lave. Skjæringer i terrenget gjør at medgått areal vil stige betraktelig. Dette gjelder begge alternative tunellinnslagene i Øyresvika, men spesielt innslaget på Boleng.

Av de alternative vegløsningene som er utredet, er det østsidealternativet og med åpen trasé på strekningen Vingrom – Øyresvika som beslaglegger minst dyrka mark. Østsidealternativet vil heller ikke påføre gårdsbruk / gårdsdrift driftsulemper slik som vestsidealternativene vil gjøre nord for tunnelutløpet.

Oppland Bondelags høringsuttalelse

Statens Vegvesens sak om E6 Vingrom- Ensby

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere