Det nødvendige løftet i norsk matproduksjon

Av Astrid Simengård,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbruksforhandlingene blir første arbeidsmøte mellom partene når Stortingets vedtatte jordbruksmelding skal iverksettes. Kravet vi overleverte Staten er i overenstemmelse med det Stortinget ønsker, sier Trond Ellingsbø og Kristina Hegge i et avisinnlegg.

 

Her er innlegget fra lederduoen i Oppland Bondelag:

 

Onsdag leverte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag sitt felles krav i årets jordbruksforhandlinger.

Kvelden før ble jordbruksmeldinga vedtatt i Stortinget, og med det kom det klare signaler om en framtidig landbrukspolitikk med mål om økt matproduksjon basert på norske ressurser og at det skal legges til rette for et landbruk over hele landet.

Den vedtatte politikken skal nå settes ut i livet, og første arbeidsmøte mellom de to partene; Staten på den ene sida av bordet og faglagene på den andre sida, blir nettopp jordbruksforhandlingene.

Da var det naturlig å levere et krav som vi mener er rett vei å gå i forhold til det Stortinget vedtok tirsdag kveld.

Stortingets inntektsmål er å redusere inntektsgapet.

Det er stor inntektsavstand mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Bøndene må ha ei inntekt å leve av, og de som skal inn i næringa, må se muligheter for å ha ei inntekt å leve av. Stortingets inntektsmål er å redusere dette inntektsgapet. Derfor er det lagt inn et krav om et ekstra inntektsløft i forhold til andre grupper.

Vi har de siste årene sett en utvikling der jord går ut av drift i områder med vanskelige driftsforhold, og det er blitt betydelige inntektsforskjeller mellom de store og de mindre brukene. Videre ser vi at arealer som kan brukes til kornproduksjon blir brukt til grasproduksjon, noe som gir press på grasarealene som ikke har andre muligheter. Stortinget har vedtatt at vi skal ha et mangfoldig landbruk i hele landet og øke matproduksjonen. Da må vi dyrke gras der det er eneste mulighet og bruke den beste jorda til potet, grønnsaker og korn. Skal dette være interessant, må det lønne seg. Da må det følges opp med virkemidler for å få det til i praksis. Markedet kan ikke styre dette alene. Budsjettmidler er et helt avgjørende virkemiddel som settes inn på områder der politikerne mener det trengs for å nå de målene de har satt om norsk matproduksjon i den vedtatte jordbruksmeldinga.

I kravet er det lagt inn en økning av husdyrtilskuddet for de første dyrene og mest i grasområdene (der det vanskelig kan produseres korn). Kornprisen foreslås økt, og med det stimulerer vi til mer kornproduksjon der det kan produseres korn.

Det er stor satsingsvilje i deler av landbruket, og dette ser vi spesielt på store bruk. Investeringsbehovet er stort, både som følge av krav til dyrevelferd og arbeidsmiljø, samt utfordringer knyttet til klima. Derfor er det i kravet lagt inn økte investeringsvirkemidler og at de må målrettes mot små og mellomstore bruk.

Jordbruket i Norge har som en av få næringer kuttet klimagassutslippene parallelt med at vi har hatt en stor produksjonsvekst. Utslippskutt skal vi fortsette med, og i kravet er det lagt inn satsing på klimatiltak og rådgivning på den enkelte gard.

Venter på Statens tilbud

Nå går vi inn i den stille uke, der vi venter på Statens tilbud og svar på jordbrukets krav. Regjeringen fikk ikke viljen sin i behandlingen av jordbruksmeldinga. De ønsket en mest mulig kostnadseffektivt landbruk. Stortingsflertallet og det norske folk ønsker mer vekt på sikker og trygg matproduksjon basert på norske ressurser og et mangfoldig landbruk i hele landet. Det er Regjeringen som skal svare på kravet og sørge for iverksetting av Stortingets landbrukspolitikk. Da forventer vi i Bondelaget at de setter til side sin ensidige jakt på den billigste maten. Vi forventer at de blir med på en satsing på næringa som skal sikre at folk har trygg mat på bordet, skriver Trond Ellingsbø og Kristina Hegge.

Innlegget har stått på trykk i GD, OA og Valdres.

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/jordbruksoppgjoret-2017-ny-landbrukspolitikk-gir-nye-muligheter-article97406-3805.html

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere