Brennende engasjement for landbruket i Buskerud

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Bålaksjon

I Buskerud brant det godt fra bål rundt omkring i hele fylket vårt fra Hol i nord til Skoger i sør. En stor takk til alle lokallaga som engasjerte seg i bålaksjonen og var med på å sette landbruk på dagsorden.

Klokka 15:00 i går var det markeringer over hele landet for å si klart ifra at vi er uenige i den retningen Regjeringa vil ta landet med jordbruksmeldingen som er lagt fram. Dette fikk vi virkelig markert rundt omkring i hel fylket vårt i går. Ikke minst kan vi også glede oss over god mediedekning.

Her er noen smakebiter fra gårsdagens arrangement:

På Ringerike hadde et 40-talls personer møtt opp på Hverven. Her hadde vi besøk av både NRK Buskerud, Ringerikes Blad og Ringeriksavisa. - Vi trenger en politikk som stimulerer til bruk av arealene i hele landet, og øker matproduksjonen i Norge samtidig som matsikkerheten vi har må videreføres, sa lokallagsleder Harald Fagerås i Norderhov til Ringerikes Blad da de besøkte oss under bålaksjon.

Lokallagsleder i Hole landbrukslag og Norderhov Sogneselskap, Per Hafnor og Harald Fagerås.

Bålaksjon på Hverven, Ringerike

Både store og små møtte opp på Hverven.

I Lier brant det flere steder i kommunen. I tillegg til bålet på Åby Gård ved Kjelstad ble det også tent bål på Øverskogen, i Sylling, på Helgerud gård ved Bergflødtveien, på Gilhus gård og i Nøsteveien 100. Saken ble behørig dekket i Lierposten hvor lokallagsleder Wiggo Andersen påpekte at landbruksmeldingen ikke samsvarer med Stortingets vedtatte mål, med blant annet landbruk over hele landet med god utnyttelse av arealene

Her er bålgjengen fra Lier

 

I Hallingdal var det bålaksjon både i Hol og på Gol med god pressedeking fra Hallingdølen. På Gol hadde de tatt plass ved den nye rundkjøring. Håkon Haug Laa kommenterer til Hallingdølen at når Regjeringa nå tar til orde for sterk kostnadseffektivisering der en før var opptatt av å ha livskraftig landbruk i heile landet, fryktar bondelaget at krav til effektivitet vil knekke distriktslandbruket. I Hol hadde det samlet seg en gjeng foran Hol ysteri, holingene hadde også alliert seg med reiselivet.

Fra bålaksjon på Gol.

Her er gjengen fra bålaksjon i Hol.


Også fra bålaksjon i Hol

Da er det på tide å bevege seg litt sørover igjen i fylket. Både i Skoger og Sandsvær var det bålaksjoner. Skoger hadde bål langs E18 og Sandsvær hadde bål langs riksvei 40. Skoger hadde også besøk av fylkesleder Egil Chr. Hoen og saken ble dekket både i radio og TV med intervju av fylkesleder. - Vi ønske å ha ei utvikling i landbruket med trygg og god mat produsert av et levende landbruk over hele landet. Det vi ser konturene av i jordbruksmeldinga undergraver mye av det vi har bygd opp sa Hoen til NRK Østafjells.

Rekrutteringen er i orden i Sandsvær

Her fra bålaksjon i Sandsvær

Bålaksjon i Skoger

Bålaksjon i Skoger - fylkesleder Egil Chr. Hoen intervjues av NRK

Bålaksjon i Skoger.

Også i Krødsherad var det bålaksjon, dette ble behørig dekket av både Bygdeposten og Drammens Tidende som snakket med lokallagsleder Kristoffer Svalastog, - Regjeringen er i ferd med å plukke fra hverandre den norske landbruksmodellen. Derfor vil vi protestere med å tenne bål, sa , leder i Krødsherad Bondelag Kristoffer Svalastog Skinnes til Drammens Tidende og Bygdeposten.

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere