ÅRSMØTENE I LOKALLAGA FORTSETTER

Av Wenche Henriksen Redzepi,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtene i lokallaga fortsetter. Sandsvær, Gol, Ådalen, Krødsherad og Røyken har avholdt sine årsmøter og flere står for tur seinere i uka.

Årsmøte i Sandsvær bondelag

Sandsvær Bondelag avholdt sitt årsmøte 22.10. I tillegg til ordinære årsmøte saker hadde lokallaget besøk av historielaget. Lars Halvard Wetterstad, nestleder i fylkesstyret, fortalte om hva som skjer i Buskerud Bondelag framover. Trond Pedersen gikk inn i styret for Per Fossen Hals som ikke tok gjenvalg, og Tor Egil Lande kom inn som ny 1. vara. Henning Pedersen fortsetter som leder.

Årsmøte i Gol Bondelag

Gol Bondelag avholdt sitt årsmøte 26.10 på Solstad Hotell. Leder Magne Øynebråten trakk fram Fårefestivalen fra årsmeldinga som et av de mest vellykkede arrangementene i løpet av arbeidsåret. Fårefestivalen er en årlig foreteelse med mange besøkende. Rundt 10 personer fra Gol Bondelag var i sving under Fårefestivalen og laget hadde leid inn en rodeo-okse for anledningen – noe som slo godt an hos publikum.

Gol Bondelag hadde også besøk av Ole Hans Unelsrød, styremedlem i Buskerud Bondelag. Ole Hans fortalte om aktiviteter i Buskerud Bondelag framover, blant annet vervestafetten og andre aktiviteter som kommer i løpet av høsten. Styret består av Magne Øynebråten (leder), Ole Anders Hodnungseth, Lars Lien, Wilhelm Stake og Hedvig Lien.

Årsmøte i Ådal landbrukslag

Ådal landbrukslag avhold sitt årsmøte 27.10. 2015.Snaue 25 personer hadde funnet veien til Hallingby kirkestue. Landbrukslaget hadde også invitert Astrid Aass fra fylkesmannen for å fortelle om prosjektet Bruk Buskerud – økt matproduksjon i Buskerud og mulighetene i kombinasjonsjordbruket.

Astrid Aass redegjorde for hva som hadde kommet ut av kartleggingsmøtene som ble holdt regionvis hvor både jordbrukskontorene og faglagene var invitert. Aass trakk fram følgende observasjoner: -Gode produsentmiljøer avgjørende. -Beite- og gjerdespørsmål er viktig i hele fylket. -Vekstskifte og samarbeid viktig særlig i nedre og midtre deler av fylket. - En god landbruksutdanning, her oppfordres næringa til å komme med innspill. -Matnettverk/salg av lokale produkter. -Utnytte alle ressursene, bruke lokale initiativ. Aass avsluttet med å si at en ønsker å satse på lokale initiativ framfor å rigge en stor prosjektorganisasjon ved å støtte opp lokale tiltak med midler og tilrettlegging.

Årsmøte i Røyken Bondelag

Røyken Bondelag avholdt sitt årsmøte 27.10. på Frøtvedt, rundt 25 personer hadde tatt turen til Frøtvedt. På årsmøte ble Torill Kure valgt som ny leder og Birger Bjørnstad ble takket av etter 5 år som leder. Den nye lederen har med seg følgende i styret: Tor-Olier Gjersøen, Bjørn Hagen, Thor Graff, Erik Nordahl og Hans Petter Traseth.

Ole Hans Unelsrød fra fylkesstyret i Buskerud Bondelag besøkte årsmøtet og fortalte om aktiviteter som er på trappene framover. Unelsrød også innledet også om korn og kraftfòrpolitikk. Det var et aktivt årsmøte med gode diskusjoner og det næringspolitiske programmet ble også diskutert.

Det har vært et bra år med mange sosiale aktiviteter i året som har gått, på familiedagen var det rundt med 60 frammøtte.

Årsmøte i Krødsherad Bondelag

Krødsherad Bondelag avholdt sitt årsmøte 23.10. på Nordre Bjøre. Ny leder i Krødsherad Bondelag er Kristoffer Svalastog. Med seg i styret har han Steinar Skinnes, Knut Arne Glesne, Ole Gunnar Skinnes og Tor Gunnar Bjøre. Etter at årsmøtet var avsluttet fortsatte laget med bondepub.

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere