Årsmøte i Troms Bondelag

Publisert 13.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Troms Bondelag ble avhold i Tromsø tirsdag og onsdag, og første dag hadde et rikholdig program med presentasjoner og innspill fra Hurtigrutas lokalmatsatsing, Opplysningskontoret for kjøtt og egg, politisk seminar med representanter fra Høyre, Venstre, Frp, Senterpartiet og SV. På møtets andre dag ble Asgeir Slåttnes gjenvalgt som leder for fylkeslaget. Daniel Arne Hansen, Grytøy Bondelag ble valgt inn som nytt styremedlem. Tone Rubach fra Grytøy Bondelag ble valgt inn som 1. vara og stiller fast i styremøtene for fylkeslaget.

Årsmøtet ble åpnet av Jens Johan Hjort, ordfører i Tromsø kommune. Han var opptatt av å fremme det arktiske landbruket på en god måte og at næringa selv må bli flinkere til å fremsnakke de unike kvalitetene ved matproduksjonen i nord.

Videre fulgte hilsningstaler fra Senja videregående skole, Fylkesmannens landbruksavdeling Troms, Troms Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Bondelag, Gartnerhallen og Troms Pelsdyrlag.

Leders tale åpnet med et innspill angående å bevare kulturlandskapet i fylket, det har stor verdi både for samfunnet forøvrig, bøndene og reiselivsnæringa. Men kulturlandskapet og andre næringer som bygdeservice og Inn på Tunet må være et supplement til den viktigeste jobben bonden gjør, nemlig å produsere mat. Troms fylke har landets beste beiteressurser for småfe og det må legges til rette for å utnytte dette bedre ved å endre rovdyrforvaltningen, som igjen vil øke rekrutteringen og utvikle distriktene i fylket. De beste beiteområdene i indre Troms blir ikke benyttet til sauebeite på grunn av rovdyrgrensen som gjelder på østsiden av E6.

Lederen snakket også om viktigheten å få frem at distriktsprofilen i støtteordningenen over jordbruksavtalen er avgjørende for fortsatt matproduksjon i fylket. Vi har klimamessige og topogragiske utfordringer som gjør at vi må prioriteres i jordbruksoppgjøret. Målsetningen om at hele landet skal benyttes til matproduksjon legger noen føringer i forhold til hvor innsatsen bør legges hvis det skal endres noe på tilskuddsordningene.

Debatten etterpå dreide seg i stor grad naturbruksutdanninga i fylket, ønsker om tettere samarbeid i næringa, rekruttering, framsnakking av egen næring, manglende mobil- og bredbåndsdekning i fylket og distriktsvirkemidler. Nedleggelse av veterinærinstituttet i Tromsø var også et hett tema for debatt, da det heretter vil bli store fraktavstander for transport av dyr som bør obduseres.

Møtet fortsatte med politisk seminar, presentasjon fra Hurtigruta, Opplysningskontoret for kjøtt og egg og diskusjoner rundt årets jordbruksforhandlinger.

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere