Årsmøte Buskerud Bondelag

Av Sissel Waaler,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Buskerud Bondelag samlet 60 personer på Tyrifjord Hotell. Fylkesleder Egil Chr. Hoen holdt en strålende tale til årsmøte. Ål Bondelag ble kåret til årets lokallag i Buskerud og Vidar Kolbjørnsgard ble kåret til ”Årest gla`bonde”.

Varaordfører i Modum kommune Ingunn Dalaker Øderud ønsket velkommen til Modum og hun poengterte den viktige plassen landbruket har i kommunen.

Fylkesleder Egil Chr. Hoen holdt tale til årsmøtet. Hoen oppsummerte året som har gått og var inne på betraktninger om et godt avlingsår, men med ulike utfordringer knyttet til markedsballanse, et tøft jordbruksoppgjør, politisk motstand mot pelsdyr og utbrudd av husdyrsykdommer.

Bilde: Egil Chr. HoenHan takket for et godt samarbeid i organisasjonen, både mellom tillitsvalgte og med administrasjonen.
Styret har i arbeidsåret innført begrepet ”bondenytte” som skal gjennomsyre alt arbeid. Styret har spesielt tatt tak i spørsmål knyttet til utdanning og kompetanseutvikling og rovdyrsituasjonen. Fylkeslederen uttrykte bekymring for nedgangen i kornproduksjonen i fylket og for lite foredlingsindustri i Buskerud, men glad for satsing på lokalmat og lokal videreforedling. Hoen viste til de store kjedenes makt og oppfordret til størst mulig oppslutning om samvirke.

 

 

Årsmøte er også tid for å dele ut priser

- Vidar Kolbjørnsgard fra Ål ble utnevnt til "Årets Gla`bonde 2014"

Vidar Kolbjørnsgard overtok gården i 2010 og samme året ble han valgt inn i styret i Ål Bondelag. På gården har familien melkeproduksjon og fjøset bygges ut fra 25 til 46 kyr. Han driver med juletresalg der han har bruk for det og gode humør sitt og Kolbjørnsgard har stilt opp i media for å fremme landbruket. Hele familien stilte opp under aksjonene til Ål Bondelag i forbindelse med jordbruksforhandlingene.

Bilde. Vidar Kolbjørnsgard

 

- Jan Henrik Aasland ble takket for Åpen Gård arrangementet i Lier.

I 2014 arrangerte Lier Bondelag Åpen Gård 24.august hos Jan Henrik Aasland på Haugerud Gård. Familien Aasland har opp gjennom tidene tatt i mot mange skoleklasser på gårdsbesøk og det er 5.gang siden 1988 det arrangeres Åpen Gård hos Aasland.På åpen gård fikk man oppleve ridning, kjøring med hest, tråtraktor, natursti, hopping i høyet, sauer, saueklipping, storfe, kaniner, høner, griser, gjeterhundoppvisning, salgsboder og smaksprøver av lokalmat. Det var 1000 besøkende.

Bilde: Jan Henrik Aasland

 

- Ål Bondelag ble utnevnt til årets bondelag i Buskerud.

Årets lokallag har gjennom hele arbeidsåret hatt god aktivitet på mange områder. De var sentrale under aksjonene i Hallingdal i forbindelse med bruddet i 2014. Ål Bondelag har vært i kommunestyret og hatt god kontakt med kommunen gjennom prosjektet Ny Giv i Landbruket som har resultert i flere arrangement sammen, blant annet fagdag med fokus på jordarbeid, stølsdag med kommunestyret på Hejvanåsen og presentasjon av landbruket i kommunestyret. Ål Bondelag har hatt medlemsøkning siden forrige år.

Bilde. Ål Bondelag ble årest lokallag i Buskerud. t.v Håkon Haug Laa og Egil Chr. Hoen

 

- Kjell Terje Løver ble takket av etter 5 år i fylkesstyret.

Kjell Terje ble valgt inn i styret i Buskerud Bondelag i 2010 og har sittet i fylkesstyret i 5 år. Løver har vært sterkt engasjert lokalt i mange aktiviteter og har også talt distriktslandbrukets sak i fylkesstyret

Bilde. Egil Chr. Hoen og Kjell Terje Løver

 

 

Erstatning ved avlingssvikt

Vi er inne i en periode med lite nedbør, tørke og økt sannsynlighet for såkalt klimatisk avlingssvikt. Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått.

Bondetinget 18 – Lier bondelag kåret til årets lokallag

Det ble en ekstra hyggelig årsmøte-middag for Buskerud-delegasjonen i år, da Lier bondelag ble utnevnt til årets lokallag i Norges Bondelag under middagen. -Dette hadde jeg aldri forventet, men det er utrolig moro sier lokallagsleder Wiggo Andersen. Vi gratulerer!

59 Topptur i strålende sol

Sola og deltakerne strålte om kapp da 59 grader Topptur ble arrangert for sjette gang 24. mai. Her møtes elvene fra naturbruksskolene til vennskapelig kappestrid. I tillegg til elvene fra Rosthaug og Saggrenda var det også med elever fra Melsom i Vestfold, Kalnes i Østfold og Hvam i Akershus. Saggrenda ble også i år beste lag og beste skole. - Vi er svært godt fornøyd med arrangementet, sier primus motor Karl Henrik Berke

God jobb fra forhandlingsutvalget – en avtale til å leve med

Det har vært travelt for fylkesleder Egil Chr. Hoen om dagen, med både jordbruksforhandlinger og våronn. Begge deler viktige for resultatet på bunnlinja. – Jeg er tilfreds med at jordbruksorganisasjonene har blitt enige med staten om jordbruksavtalen for 2019, jeg vil gi honnør til forhandlingsutvalget som har gjort en god jobb sier fylkesleder Hoen. - Vi har greid å styrke markedsbalanseringa ved at regjeringa har gått med på å innføre virkemidler som forsterker muligheten til å balansere markedet for sau og svin. Det er svært viktig for næringa på både kort og langt sikt, og var avgjørende å få igjennom for næringa understreker Hoen.

Med mat i fokus

Det skjer stadig positive ting rundt omkring i fylket vårt. Bygdekvinnelaget i Nore og Uvdal lager mat til elvene på Uvdal skole og Nore og Uvdal Bondelag assisterer med servering. – Dette er et veldig positivt tiltak som vi støtter opp om, sier lokallagsleder i Nore og Uvdal Johan Høglund.

Større ramme og bedre fordeling

-Buskerud er et mangfoldig fylke med mange forskjellige produksjoner fra fjord til fjell, som et Norge i miniatyr. Vi sørger for mat, arbeidsplasser og åpne landskap. Om vi fortsatt skal ha aktive bruk over hele fylket vårt, må bonden også få ei lønn å leve av, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. – Jordbruket har nå gitt beskjed om at vi starter forhandlingene med Staten, og vi forventer at resultatet av forhandlingene gir mulighet til fortsatt å ha et mangfold av bruk i hele Buskerud. Da må ramma økes og fordelingen bli bedre understreker fylkesleder Hoen.

Villfisksamlinga 2018

Villfisksamlinga 25.-26.mai Ål i Hallingdal. Hovedtema i år er forbetring av lokale gyteforhold og oppvekstmiljø som hovedtema. Grunna gode støttespelarar er arrangementa gratis!

Et krav om matproduksjon i hele Norge

-Jordbrukets krav møter dagens utfordringer i landbruket med gode og framtidsretta løsninger, sier fylkesleder i Buskerud Bondelag Egil Christopher Hoen. Vi har overlevert vårt krav til årets jordbruksoppgjør til staten i dag. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

Vårens vakreste eventyr på Ringerike

Det årlige vårslippet på Felleskjøpet i Hønefoss er en lang tradisjon. Næringa går sammen om arrangementet og i finværet var det mange som tok turen innom. Ringerikes Blad kunne melde om over 4.000 besøkende. – Dette er vi svært godt fornøyd med, sier leder i Norderhov Sogneselskap Harald Fagerås. Fagerås kunne vise til et utall av aktiviteter.

Søndre Gjerpen Gård

Våraktiviteter

I Buskerud er det flere lokallag og bønder som har vært aktive i april. Øvre Eiker Bondelag har hatt sin årlige frokostaksjon, Skoger Bondelag har inviterte barnehagebarn på gårdsbesøk og i Lier har det vært Vårlepp i Lierbyen.

Våre samarbeidspartnere