Arktisk Landbruk – Agronomi i arktisk landbruk

Av Ajna Nystad,
  • Tips en venn om denne siden

Nok grovfôr av rett kvalitet som er høstet på en enkel og effektiv måte er ei god oppskrift på suksess. For det arktiske landbruket er nok, godt og rimelig grovfôr ei stor utfordring. Med prosjektet Agronomi i arktisk landbruk ønsker NIBIO og Landbruk Nord å bidra til suksess i grovfôrdyrkinga i det arktiske landbruket.

Bakgrunn

Jord er utgangspunkt for all landbruksproduksjon. God jordkultur med kontroll på næringstilgang og vanninnhold er avgjørende for gode avlinger. Bedre jord- og plantekultur er ei utfordring i nordnorsk jordbruk. Den generelle trenden de siste år er at avlingsnivået går ned i stedet for opp. Det er mange årsaker til dette deriblant at større og større driftsenheter medfører stadig lengre transporter og mindre optimal bruk av husdyrgjødsla. Større og tyngre maskiner utfordrer også jordas bæreevne og drenering er et forsømt område.

Prosjektet

Med støtte fra midler til utvikling av arktisk landbruk ble prosjekt Agronomi i arktisk landbruk startet opp i 2015. Gjennom prosjektet satses det på 5 områder:

  • Drenering
  • Lokale tiltak
  • Grovfôrskole
  • Grovfôrstrategi
  • Faglig informasjon

Drenering

Bedre drenering forutsetter både at mer areal grøftes og at areal som tidligere er grøftet, vedlikeholdes bedre. God kunnskap og godt utstyr er nødvendig for å gjøre jobben effektivt. I 2015 ble det gjennomført kurs og markvandringer med bønder og planleggere. Are Johansen i Norsk Landbruksrådgiving Lofoten spredde sine kunnskaper til nytte for mange interesserte. Markvandring med en gruppe på 7 – 8 personer viste seg å være en effektiv formidlingsform. Prosjektet fortsetter å tilby markvandring til mindre grupper også i 2016.

I tillegg til kompetanseheving er det demonstrert utstyr som kan gjøre jobben effektivt. Kjedegraver er en nyvinning for graving av lukka grøfter. Maskinen er demonstrert og vurdert i Lyngen, Bardu og på landbruksmessa i Balsfjord. I tillegg fikk deltakerne demonstrert en tradisjonell grøftespyler.

Lokale tiltak

I 2015 ble det gjennomført 5 markdager med tema «Jordstruktur og jordpakking». Dette ble gjort i samarbeid mellom NIBIO, Landbruk Nord, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland og Norsk landbruksrådgivning Lofoten. Det faglige innholdet ble presentert av Øystein Haugerud som er fylkesagronom i Buskerud, og leder av prosjekt Levende matjord.

Prosjektet har også bidratt med faglige innlegg på Forum for kompetanseutvikling i Målselv, Troms både i 2015 og 2016.

I 2016 er det planlagt flere fagmøter i regi av Norsk landbruksrådgiving med ulike tema som – større og bedre grovfôravling, høsting og høsteutstyr, husdyrgjødsel. 

Grovfôrskole/studietilbud

Gjennom prosjektet har Troms Landbruksfaglige Senter, Norsk Landbruksrådgiving og Nord Universitet utarbeidet Grovfôrstudiet. Studiet er et tilbud til gårdbrukere og andre som vil skaffe seg ekstra gode kunnskaper om grovfôrdyrking. Oppstart er høsten 2016.

Grovfôrstrategi

Dagens melkeku har større potensiale for grovfôropptak enn det som utnyttes i dag. Når kua får mer og bedre grovfôr, kan egenprodusert grovfôr erstatte innkjøpt kraftfôr uten at melkeproduksjonen går ned. På denne måte styrkes lønnsomheten i melkeproduksjonen, og vi fremmer en mer bærekraftig produksjon basert på større andel lokalt råstoff.

Det skal gjennom prosjektet utarbeides en modell for grovfôrstrategi til bruk på egen gård og for rådgivingsapparatet. Strategien skal ta for seg hele verdikjeden fra jord til fôrbrett og gjennom dyret. Dette skal gjøres i et samarbeid mellom Norsk landbruksrådgiving, TINE og NIBIO.

Faglig informasjon og informasjonsmateriell

Oppdatert kunnskap er en avgjørende faktor i jakten på de beste løsninger på den enkelte gård. Det er stort behov for mer og bedre informasjonsmateriell. Det finnes fagstoff av eldre dato innenfor agronomi som er tilpasset landsdelen. Mye av innholdet er fortsatt aktuelt og noe er gått ut på dato. Gjennom prosjektet skal det lages fem fagartikler/temaark som samler opp ny og gammel kunnskap om agronomi som er tilpasset landsdelen.

Fakta om prosjektet

Totalkostnad: 1 595 000 kr

Arktiske midler: 540 000 kr

Ferdigstilles: april 2018

Prosjekteier: NIBIO

Prosjektleder: Odd-Arild Finnes

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Troms landbruksfaglige senter

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 4 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 26. juli og handler om nye veier for arktisk grønnsaksproduksjon.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

Bilde: Markvandring med Are Johansen fra Norsk landbruksrådgiving. Foto: prosjekt Agronomi i arktisk landbruk

Kontaktpersoner:

Odd-Arild Finnes, prosjektleder NIBIO, odd-arild.finnes@nibio.no, tlf. 934 98 792

Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf. 77642120/41433744

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Lenker:

Artikkel 1 – om artikkelserien

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Rapporter fra avsluttede prosjekter – arktisk landbruk

 

Grovfôrstudie

gaupe

Honnør til jaktlaget for raskt uttak av gaupe

Leder i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen er fornøyd med at jaktlaget fikk tatt ut gaupa så raskt. Hanngaupa som drepte 27 sauer i løpet av et døgn, ble felt i går ved 14-tiden. Det viser viktigheten av velfungerende jaktlag som kan trå til når det skjer slike tragedier, sier Thomassen.

Ny lederduo

Ny lederduo i Troms Bondelag

Det ble tett på oppløpet i valget i Troms Bondelag på årsmøtet i dag. Årsmøtet gikk ikke inn for valgkomiteens innstilling, og ny leder ble Svein Olav Thomassen. Mette Pedersen Anfeltmo gikk inn i styret som nestleder.

Mer om omorganisering og sammenslåing av Troms og Finnmark

Landbruksdirektøren i Troms, Berit Nergård Nyre og lederen i Norges Bondelag orienterte årsmøtet i Troms Bondelag om prosessene som foregår. Omorganiseringen skjer på mange nivå og både fylkesmennene og Bondelaget må nå forberede seg på endringer.

Ivar B. Prestbamo

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo på årsmøtet

Som vi alle har fått med oss, har det vært noe støy rundt prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene, men det er nå landet en avtale. Ivar B. Prestbakmo har vært med hele veien og kom for å orientere årsmøtet i Troms Bondelag om dette arbeidet og veien videre.

Asgeir Slåttnes- foto: Framtid i Nord

Årsmøte i Troms Bondelag

Årsmøtet i Tromsø er åpnet av fylkesordfører Knut Werner Hansen og det var mange gode hilsningstaler til årsmøtet.

Jordbruksoppgjøret 2018

Forhandlingsutvalget i Norges Bondelag skal om en tid inn i årets jordbruksforhandlinger, og da er det viktig at de har fått synspunktene til ditt lokallag med seg. Frist 19. februar!

Tenk trygt, tenk tryggere sammen.

Hvordan kan du som bonde og sambygding bidra til best mulig sikkerhet på egen gård og for lokalsamfunnet rundt deg når en ulykke eller naturkatastrofe inntreffer?

Vil du bli jordbærprodusent?

INFORMASJONSMØTE OM PROSJEKTET JORDBÆRLØFT FOR NORD-NORGE Bardufosstun torsdag 25. januar kl. 18.30-21.30 (møtet er åpent hele kvelden dersom 18.30 blir for tidlig mtp bla fjøstider)

Regionmøter Troms Bondelag 2018

Da er det straks klart for årets regionmøter i Troms Bondelag, invitasjonen er sendt deg som medlem per epost eller som brev. I år får vi med oss Mattilsynet på tur, de vil informere om viktige nyheter og regelverk. I tillegg kjøres det organisajonskurs for våre tillitsvalgte i etterkant av møte. Ta kontakt med ditt lokallag eller organisasjonssjefen om du er interessert i å delta.

Ledermøte

Ledermøte for Troms Bondelag i Nordreisa

Lokallagslederne i Troms er samlet i Nordreisa for felles ledermøte. Trine Hasvang Vaag startet dagen med orientering fra Nortura angående lammesesong og lidyrformidling

Dette skjer i Troms Bondelag

Tirsdag
17
April

Brannverndag, Tromsø

Tromsø
Torsdag
19
April

HMS-DAG på Universitet og steke pannekaker

Universitetet i Tromsø
Tirsdag
21
August

Styremøte Troms Bondelag

Rundhaug

Våre samarbeidspartnere