Aktuelle saker fra Norges Bondelag

Publisert 18.03.2014
  • Tips en venn om denne siden

Styremedlem i Norges Bondelag gjestet årsmøtet til Oppland Bondelag. Han tok bl.a opp disse sakene: Norsk matproduksjon, jordvern, støtteordninger, korn og kraftforpolitikken, investeringsmidler og jordbruksforhandlingene.

Økt Norsk matproduksjon.
Både den nye og gamle regjeringen har en høy Norsk matproduksjon som målsetting. Dette ligger også til grunn i en fersk uttale fra næringskomiteen på Stortinget. Dette skaper et godt politisk handlingsrom for oss i næringa, men vil tiltak og foreslåtte endringer i politikken bidra til å nå målet? I dagens Europa er det stor politisk uro knyttet til områdene som er betegnet som  ”Europas kornkammer”, dette burde bygge opp viktigheten av en nasjonal beredskapslaging.

Regjeringen vil gjøre jordbruket mer uavhengig av statlige overføringer, redusere jordbrukets kostnadsnivå, gi bonden bedre inntektsmuligheter.

Hva innebærer dette?

Kutte støtte? Øke markedsinntekter? Utflating av tilskuddsstruktur? Skattelette? Kutt i avgifter? (så langt har det blitt motsatt), hvilke nye inntektsmuligheter skal åpne seg?

Foreløpig har regjeringens arbeid innenfor landbrukspolitikken vist lite forutsigbarhet og lite tilknytning til lovnadene som kom i forkant av valget. Dette skaper en krevende landbrukspolitisk situasjon og politikken som formidles er ofte enkeltelement som er plukket uten å se sammenhengen med helheten i den ”norske modellen”

Det er viktig for Norges Bondelag at det føres et strengt jordvern som sikrer muligheten for matproduksjon også til fremtidige generasjoner. Jordloven er i dag for svak til å kunne sikre dette og burde endres for å gi et sterkere juridisk vern av matjorda. Politikken må sikre produktive areal og matproduksjon. Driveplikten skal sikre matproduksjonen, og spesielt i pressområdene er priskontrollen avgjørende for å sikre nye inn i næringa.

Regjeringen vil forenkle støtteordningene i jordbruksavtalen. Hvordan skal vi gjøre dette i sammenheng med å sikre en matproduksjon i hele landet. Norsk landbruk har store forskjeller i driftsgrunnlag sett landet over. Tilskuddet skal kompensere for driftsulemper og småskalaulemper, og må ta hensyn til at areal ikke kan flyttes. Arealene må tas i bruk der de er, og brukes til de produksjonene som er best tilpasset geografisk plassering.

Korn og kraftfôrpolitikken er et viktig virkemiddel for å kunne utnytte arealene best mulig. Det viktigste virkemidlet er prisnedskrivingsordningen og fraktutjevning. En god kornøkonomi er viktig for hele strukturen i det norske landbruket. En kollaps i kornøkonomien kan få store konsekvenser i hele arealbruken.

Selv om det blir brukt store summer på investeringsvirkemidler i dag, er etterslepet fortsatt stort. Investeringsmidlene må innrettes etter bondens behov. Prioriteringer er krevende, og det stiller store krav til fordeling.

Målet om forenkling har vært høyt fokusert. Vi har mange virkemidler i dag, men disse er satt opp av en grunn for å oppnå de politisk satte målene i landbruket. Dette er opp til oss å klare å formidle ut til politikere og forbrukere. Vi må være godt forberedt på å møte konsekvensene en forenkling vil gi for matproduksjonen. Samtidig må vi være åpne for å se på endringer som kan være positive. Det er alltid lurt med en gjennomgang på tiltak som har vært lenge i bruk, ting kan ha endret seg med tiden.

Vår målsetting for jordbruksforhandlingene er også nå å oppnå en avtale. Vi må utnytte det politiske handlingsrommet og være bevisst de politiske skillelinjene i stortinget. Vi må bringe god kunnskap ut til politikere og mannen i gata og skape støtte blant forbrukerne med positivt rettede kampanjer.

 

 

 

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere