Aktuelle saker fra landbrukssamvirke

Av Astrid Simengård,
 • Tips en venn om denne siden

På ledermøtet i Oppland Bondelag var en av postene på programmet orientering om aktuelle saker fra noen av samvirkeorganisasjonene. Vi hadde invitert Tine, Nortura og Felleskjøpet til å orientere.

Tine Øst

Ellen Anne Bergseng, styremedlem i Tine Øst, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Omorganisering av forretningsorganisasjonen til divisjoner nasjonalt for å styrke konkurransekraften.
 • Etter situasjonen med smørunderskudd utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for å være i forkant
 • Bekymret for råvaresituasjonen framover; færre kyr samtidig som en ønsker samme mjølkemengde med høyere fett%
 • Prosjekt for å styrke mjølkeproduksjonen i Gudbrandsdalen
 • Markedsordningen for mjølk kan komme under press ved et evt. regjeringsskifte. Det er betenkelig at politikerne ikke støtter opp og legger til rette for en bedrift som Tine som omsetter for 20 milliarder og har ca 10.000 eiere.
 • Mjølkekvote for 2013 vil bli diskutert internt i Tine før en gir råd til faglagene
 • Økologisk mjølkeproduksjon. Vi må våge å ta diskusjonen om hva og hvordan denne skal finansieres, og Bondelaget må også ta en grundigere debatt om økologisk produksjon.
 • Vi trenger forutsigbarhet og bedre økonomi i mjølkeproduksjonen

 Nortura

Johan Narum, leder i Regionutvalg Innlandet, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Noen endringer i eierorganiseringen – bl.a. er Regionene for Hedmark og Oppland slått sammen til en region
 • Det er en utfordring i å utnytte slaktekapasiteten med noe reduserte markedsandeler. Nedgangen i markedsandeler til Nortura er flatet ut og noe oppadgående for storfe og lam og flatet ut på gris. Markedsandelen i Oppland er over landssnittet på storfe, men under landssnittet for sau og gris
 • Arbeidet med tilførsel har høy prioritet i Nortura.
 • Prognosene for 2013 viser et stort underskudd på storfe og sau og et forholdsvis stort overskudd på gris og egg
 • Ulike markedsordninger og muligheter med målpriser, volummodellen og kyllingmodellen
 • Økningen i kjedenes bruk av egne merkevarer, EMV, er en stor utfordring for Nortura

Felleskjøpet

Ole Nikolai Skulberg, fagsjef næringspolitikk i Norske Felleskjøp, var i sin orientering bl.a. innom følgende saker:

 • Markedsordningen for korn og tilgangen på norsk korn
 • Kornarealet i Norge har gått ned med ca 750.000 dekar fra 1991 til 2012. Det reduseres med 30.000 – 40.000 per år
 • I 2012 er importen av korn større enn innenlands produksjon
 • Matkornforbruket i Norge faller kraftig. Dette skyldes at importen av brød og brødvarer har steget voldsomt
  • Kan snart blir overskudd av norsk matkorn – må brukes til dyrefôr og med redusert pris
 • Inntektsutviklingen har vært dårlig
 • Det er en utfordring å sikre balansen mellom kornøkonomi og husdyrøkonomi
 • Områder som må prioriteres framover:
  • Styrke kornøkonomien
  • Bedre konkurransekraften i verdikjeden for matkorn
  • Styrke fraktordningen
 • Hva gjør Felleskjøpet?
  • Felleskjøpet har et stort prosjekt på matkornsida
  • Felleskjøpet sammen med Nortura og Tine arbeider sammen for å styrke kornøkonomien uten å redusere konkurransekraften i resten av verdikjeden

 

 Av: Ola Råbøl

F.v. Ole Nikolai Skulberg (Felleskjøpet), Ellen Anne Bergseng (Tine Øst), Johan Narum (Nortura)

Forsommertørke og avlingsskade

Landbruksdirektoratet har lagt ut en presisering / avklaring omkring avlingsskade og arealtilskudd i forbindelse med forsommertørke i korn. NB! Ta kontakt med landbrukskontoret og ta bilder av skadene FØR dere gjør tiltak.

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere