20 spennende kurs å velge blant

Av Guro Breck,
 • Tips en venn om denne siden

Les den fyldige kurslista for Landbrukshelga 2015! Her finnes det sikkert noe som er relevant for deg!

Følgende kurs blir holdt under Landbrukshelga 2015, 31. januar-1. februar 2015 på Quality Hotell & Resort Hafjell.
Se kursene satt opp i klokkeslettprogram her.

Her følger kursoversikten delt opp etter type produksjon/tematikk:

Fjørfe

Kurs: FYRING OG VENTILASJON (MILJØ FOR DYR OG MENNESKER), ved Ola-Bjørn Haugbråten
Ansvarlig: Nortura
Info:
Kurset gjennomgår følgende temaer:

 • betydningen av CO2 og NH3
 • betydningen av fyring og ventilasjon
 • ulike løsninger for fyring og ventilasjon av fjørfehus
 • investeringsrom i valg av ulike fyringsalternativer

 

Kurs: HVORDAN LYKKES MED FJØRFEPRODUKSJON?
Ansvarlig: Felleskjøpet, Trude Ulven
Info:
Tilpasning av fôr og fôring, samt begrensninger og muligheter i hvert enkelt hus

Storfe

Kurs: FÔRING AV MELKEKU
Ansvarlig: Tine
Info:
Får du full effekt av fôret du bruker? Gjennomsnittsbonden i TINE Øst kjøper 100 000 fôrenheter som kraftfôr. 10 prosent feilforbruk kan koste dyrt både om det er for mye eller for lite. Hvordan kan man holde styr på at man bruker fôret mest mulig rett?
v/ Lars Terje Nyhus, fagrådgiver TRM.


 

Kurs: MULIGHETER I STORFEKJØTT
Ansvarlig: Tyr og Nortura
Info:
Er det penger å tjene på storfekjøtt i dag? Vi ser på mulighetene innen storfekjøtt i dagens marked.

 

Kurs: BRUK AV SEMIN ER LØNNSOMT
Ansvarlig: Geno
Info:
God kontroll med fruktbarheten og en gjennomtenkt avlsplan er viktig for å lykkes i moderne mjølkeproduksjon. Geno sine foredrag belyser hvordan en kan lykkes med å få rett kalv i kua til rett tid med semin:

 1. Kalv i kua – penger i pungen
 2. Avlsplanlegging i egen besetning

Svin

Kurs: HVORDAN LYKKES I SVINEPRODUKSJONEN
Ansvarlig: Felleskjøpet v/ Victoria Bøhn Lund

Info:

 • Purka trenger ulikt kraftfôr i drektighet og dietid
 • Individuell fôring av purka, både i drektighet og dietid
 • Hvordan oppnå høyest mulig fôropptak på smågris og ung slaktegris
 • Hvordan begrense slaktegrisens fôropptak mot slutten av slaktegrisperioden for å unngå lav kjøttprosent og høyt fôrforbruk.
 • Hvordan tilpasse fôringssystem for optimal drift

 

Kurs: STRATEGI OG ØKONOMI I SVINEPRODUKSJON
Ansvarlig: Nortura, Maria Stenklev
Info:
Gjennom kurset får du en innføring i utslaktingsstrategi og økonomi i forhold til ny edelgris. Videre skal vi se på nye farer som truer utenfra.

Sau

Kurs: ØKONOMI I SAUEHOLDET
Ansvarlig: Nortura
Info:
Hvilken betydning har lammetallet på økonomien hos sauebonden?
En stor del av inntekta hos sauebonden er bundet til antall kg slakt hun/han klarer å levere i form av lam. Antall lam vil derfor ha stor betydning. Årets jordbruksoppgjør er også med på å stimulere til et høyere lammetall. Men er et høyt lammetall utelukkende positivt for bondens økonomi? Hva med følgene av mange lam som f.eks. lavere fødselsvekter, større slitasje på søyene, oppfôring av kopplam, merarbeid i form av økt behov for oppfølging rundt lamming? Vi skal på dette kurset ta for oss ulike sider ved denne problematikken og hvilken innvirkning dette vil ha på økonomien hos bonden.

 

Kurs: FÔRING AV SAU
Ansvarlig: Nortura
Info:
Intensiv kvalitetsproduksjon av lam på egne ressurser: Er det mulig, eller må vi bare godta at den norske sauen trenger importert kraftfôr for å kunne ta ut potensialet for tilvekst i de genene vi har avla fram? Noen produsenter klarer seg med heller lite kraftfôr pr kg produsert. Vi skal her se nærmere på hvilke faktorer som må være på plass for å kunne lykkes med dette, så som nok grovfôr og beite av god kvalitet, opplegg for produksjon og tildeling av fôr gjennom året, bruk av beite m.m.

 

Kornproduksjon:

Kurs: KORNSKOLEN 1
Ansvarlig: Hedmark Landbruksrådgiving, v/Malin Teigen og Harald Solberg
Info:
Det agronomiske utgangspunktet. God agronomi er avgjørende for å lykkes i kornproduksjon. Kurset går inn på de viktigste prinsippene og arbeidet med å opparbeide god agronomi i jorda.

 

Kurs: KORNSKOLEN 2
Ansvarlig: Hedmark Landbruksrådgiving, v/ Gjermund Ruud Skjeseth og Arne Ingvar Dobloug

Info:
Mekanisering og mekaniseringsøkonomi i kornproduksjon, hvordan oppnå god og tilpasset mekanisering til din kornproduksjon.

 

Andre kurs:

Kurs: NORSK LANDBRUKSPOLITIKK I PERSPEKTIV MED TILBAKEBLIKK OG FRAMTIDSSCENARIER, v/ Per Harald Grue

Ansvarlig: Hedmark Bondelag
Info:
Møt tidligere departementsråd Per Harald Grue – mannen som har ledet hele 29 jordbruksforhandlinger i Landbruksdepartementet. I vår ga han ut det store bokverket Norsk Landbrukspolitikk 1970-2010. Grue tar utgangspunkt i bokutgivelsen og årtier med egne erfaringer når han stiller diagnose på norsk landbruk og gir sine framtidsvurderinger.
Les mer om kurset her: http://www.bondelaget.no/hedmark/lar-av-landbrukspolitikkens-grand-old-man-article79522-177.html

 

Kurs: TIPS OG TRIKS FOR GODT HMS-ARBEID v/Elisabeth Onsager og Linn Thorud
Ansvarlig: Norsk Landbruksrådgiving HMS
Info:
Todelt kursbolk:
1. Hva hvis bonden blir syk? v/ HMS-rådgiver Elisabeth Onsager
Hvordan opprettholde familieøkonomien dersom du som bonde blir syk. Få oversikt over hvilke muligheter du har innenfor dagens jordbruksavtale.

2. Nye endringer i KSL-standardene v/ HMS rådgiver Linn Thorud
Hvordan skal du beherske HMS dokumentasjonen på gården på en enkel og grei måte. Få oversikt over KSL- og HMS-krav som stilles til deg som bonde.

 

Kurs: LEAN I LANDBRUKET v/ Mette Ulvestad
Ansvarlig: Tine
Info:
Sunt bondevett satt i system. LEAN er et system og en tankegang som hjelper deg å finne flaskehalser, svinn og mangler i dine daglige rutiner som stjeler både tid og penger. LEAN utfordrer deg på en veldig enkel måte, og fokuserer på hva du gjør på fjøsgulvet. LEAN er ganske enkelt genialt.
Både industribedrifter og bønder kan vise til store innsparinger etter å ha innført LEAN-tankegangen. Noe for deg ?
Dette er et kurs som passer for alle produksjoner

 

Kurs: BIRØKT SOM NÆRING
Ansvarlig: Birøkterlaget
Info:
Introduksjonskurs i birøkt. Birøkt kan passe godt som tilleggsnæring for mange i landbruket, og det kan gi gode ekstrainntekter. Kurset vil gi en innføring i arbeidet til en birøkter gjennom året og vise fram mulighetene dette har som tilleggsnæring på gården. Du skal få et realistisk bilde av birøkt som næring.

 

Kurs: DRENERING I LANDBRUKET
Ansvarlig: Norsk landbruksrådgiving Gudbrandsdal, Eivind Bergseth*
Info:
Mange områder har store utfordringer med dårlig drenering. Gjennom dette kurset får du blant annet innsikt i hvordan vannet opptrer i jorda, forskjellige grøftemetoder, hvordan du kommer i gang og gjennomfører god drenering på jorda. Vedlikehold av gamle grøfter vil også bli tatt opp.

 

Kurs: ER INN PÅ TUNET EN AKTUELL BYGDENÆRING FOR VÅR GÅRD?
Ansvarlig: Inn på Tunet
Info:
Hva er egentlig Inn på tunet, og hvordan går jeg fram for å komme i gang? Hvordan kan det brukes som bygde- og tilleggsnæring. Støttespillere og nettverk – en kort presentasjon.
Foredragsholdere:
Anne Helene Toft, Inn på tunet-tilbyder og representant fra styret i Inn på tunet Oppland
Anette Strand Sletmoen, prosjektleder Inn på tunet Hedmark

 

Kurs: HOGST TIL RETT TID
Ansvarlig: Mjøsen Skog
Info:

Store arealer i Hedmark og Oppland har gode vekstvilkår. For å unngå forringet kvalitet er det viktig å hogge til rett tid.

 • Hvilke verktøy har vi for å utnytte eiendommens tømmerressurser?
 • Hva er konsekvensene av å hogge for seint?
 • Hvilke tiltak kan en utføre for å sikre gode kvalitet i framtida?

Foredragsholdere:
Avdelingssjef Geir Korsvold, Mjøsen Skog
Kommunikasjonsrådgiver Anne Mæhlum, Mjøsen Skog

 

Kurs: OPPDELING OG BEHANDLING AV SLAKT
Ansvarlig: Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Terje Holen
Info:
Teori om oppdeling av slakt av lam, gris og storfe. Gjennomgang av stykningsdeler, hvor på dyret de finnes og teknikker for oppdeling. Om mørning og oppbevaring av kjøtt.
Deltakerne vil få tilbud om å videreføre kurset med praktisk oppdeling av lam, gris og storfe. Videreføringen vil bli tilrettelagt ut fra interesse og reiseavstand for deltakerne.

 

Kurs: SALTING OG KONSERVERING AV KJØTT
Ansvarlig: Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Terje Holen

Info:
Innføring i salting og konservering. Deltakerne får en gjennomgang av hvordan en salter og klargjør en spekeskinke. Hvordan er prosessen ved konservering av kjøtt.

 

 

 

 

Opplandsbenken

Flomforebygging, soneinndeling og rovdyr

Opplandsdelegasjonen på Bondetinget hadde gode og viktige innlegg på vegne av medlemmene våre. Vi stanger hodet i veggen for flomforebygging, sa Kristina Hegge. Dette må vi løfte opp og få gjort noe med.

Brannberedskap - fyll opp tanken

Det begynner å bli kritisk tørt, og det er større brannfare enn på lenge. Oppland Bondelag oppfordrer de som har anledning, til å fylle møkktank med vann og gi tilbakemelding om at dere vil stå på en beredskapsliste som vi sender over til 110-sentralen.

Fåvang sør

Viktig informasjon ved flomskade

I helga er det igjen mange i fylket vårt som har opplevd flom og at vannmasser har gått innover store jordarealer. Dette gjelder først og fremst Midt- og Sør-Gudbrandsdalen og deler av Etnedal og Nordre Land.

Tar gode grep for distrikt og struktur

Fylkesleder Kristina Hegge er fornøyd med jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene som ble lagt fram i dag. Her skal det tas hensyn til distrikt og struktur. Vi skal ta hele landet i bruk, sier hun.

Kristina serverer sveler

Fikk ferske sveler på tur hjem

Nå er jeg sulten, dette passet bra, sa forbipasserende på vei til skysstasjonen på Lillehammer i ettermiddag. Oppland Bondelag slo et slag for egne råvarer og serverte ferske sveler.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Kurs om erstatning for tap av husdyr

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs for beitebrukere som ønsker å få bedre kunnskap om hvordan de skal sikre god dokumentasjon, slik at søknaden om erstatning blir bedre. Det er en kjensgjerning at dette er et veldig vanskelig område, og vår erfaring er at det er for mange som får urettmessig avkortning pga feil og mangler i søknaden.

Kristina Hegge ny leder i Oppland Bondelag

En spent og ydmyk Kristina ventet på opptellingen. Jeg mener jeg har forberedt meg godt i året som nestleder. Jeg har lyst på ledervervet, og det var nå dette toget stoppet i nærheten av meg, sa hun, før valgresultatet var klart.

Dette skjer i Oppland Bondelag

Torsdag
16
August

Inspirasjonsdag for bønder i Oppland

NIBIO Apelsvoll, Østre Toten
Tirsdag
21
August

Styremøte 21. - 22. august

Tirsdag
25
September

Styremøte 25. september

Mjøsen Skog, 5. etg

Våre samarbeidspartnere