Store omleggingar i mjølkeproduksjonen framover.

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

I 2024 vert det forbode med båsfjøs til storfe. Det vert eit stort kapitalbehov innan mjølkeproduksjon for å tilfredstilla dette lovverket.

Rogaland hadde i 2014 heile 995 båsfjøs (73%) og 377 lausdriftsfjøs (27%). Gjennomsnitt kvote per bruk var 147 tusen liter i båsfjøs (51% av produksjonen) og 368 tusen liter i lausdriftsfjøs. (49% av produksjonen). Fleire av båsfjøsa i fylket er i svært god stand og kan tene formålet godt utover 2024.  Vert kravet om lausdrift innan 2024 oppretthalde vil det føre til ei stor strukturrasjonalisering innan mjølkeproduksjonen i fylket. Rogaland Bondelag ønskjer mjølkeproduksjon i heile fylket, og har spelt inn følgjande til Norges Bondelag:

Kravet om lausdrift 2024 må opphevast, med følgjande:

  • Alle nybygg må få krav om lausdrift.
  • Eksisterande båsfjøs får fortsette som godkjent driftsbygning for storfe.
  • Det vert krav om lausdrift ved ombygging/utviding av drifta. Båsfjøs vil med dette få ein naturleg utfasing.
  • Krav om lausdrift vil få store konsekvensar for mindre bruk med kombinert produksjon.
  • Dette vil i all hovudsak gå ut over distriktslandbruket i fylket, der arealressursane er avgrensa og avstandane store.
  • Krav om lausdrift i 2024 vil gje store strukturelle endringar i norsk mjølkeproduksjon. 
  • Dyrevelferd i fjøs ombygde til lausdrift er i fleire høve klart dårligare enn i båsfjøs.

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere