Krav om fri bevegelse og mosjon på beite for storfe som holdes i løsdrift

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

I § 10 i forskriftene om hold av storfe står det at alt storfe, med unntak at hanndyr over 6 mnd. skal ha tilgang til fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. Fra 1. januar 2013 gjelder også kravet for storfe som holdes i løsdrift.

Rogaland er beitefylke nr 1 i landet. Beitearealet er en ressurs som må nyttes av både småfe og storfe. For å imøtekomme krav i forskrift om hold av storfe § 10- Mosjon, er beitedrift den beste løsningen. Veileder til forskrift gir ei grundig innføring på aktuelle løsinger på mosjonskravet dersom beitebruk ikke kan nyttes. Det kan blant annet godkjennes innhegning med fast underlag og tak som luftegårder. Styret i Rogaland Bondelag mener svært mange løsdriftfjøs i dag har en slik konstruksjon som gjør at de kommer inn under veilederen sin omtale om godkjent luftegårder. På bakgrunn av det bør en i håndhevingen av lovverket legga til grunn at melkekyrne / produksjonsdyra sitt behov for fri bevegelse blir tilfredstilt i dagens løsdriftfjøs. Styret i Rogaland Bondelag ber Norges Bondelag ta kontakt med Mattilsynet for å få en slik presisering i veilederen til forskrifta.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere