Gjødsla skal fortsatt kan være bondens gull

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Rogalandsdelegasjonen skal halde fleire innlegg på Norges Bondelags årsmøte. Først ut er Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelags. Les hennes innlegg om fortsatt rett agronomisk bruk av gjødsel her.

Rogaland stiller seg bak årets brudd - jordbruksoppgjeret var ein test på viljen til å følgje opp jordbruksmeldinga. Skillelinjene i norsk landbrukspolitikk kom tydeleg fram  og  framtida blir spennande.

For å komme EU sine vanndirektiver i møte, reine vassdrag og agronomisk rett bruk av husdyrgjødsla må frivillige tiltak innanfor denne sektoren styrkes.

Frivillige tiltak kan være:

Ikkje spreiing etter 1. august,  gjødselprøver av husdyrgjødsel, årlige gjødselplanar, vårpløying, rask nedmolling , og renseparkar. Slike ordningar må styrkast med bruk av RMP midlar.

Dette må styrkast fordi:

Revidering av Gjødselforskrifta  er i gang. Med dagens regler har vi i vårt fylke mange kommunar som ikkje ut frå dagens krav har nok spreieareal utan bruk av beiteareala til å spreie husdyrgjødsel på.  

Det gjeld fleire distriktskommunar der landbruket er svært viktig.   I Rogaland har vi om lag 1 million dekar jordbruksareal. Snautt halvparten av dette er beite, som ikkje kan haustast maskinelt.  Det er avgjerande om vi skal ha matproduksjon i heile fylket og heile landet at beiteressursane blir utnytta godt, og då må beita ha husdyrgjødsel. Det må ikkje leggast restriksjonar på bruk av husdyrgjødsel på desse areala. Mange har lage veg i beita sine nettopp for å komme fram med husdyrgjødsla. beiteareal blir  kultivert opp og ein bruker gjødselvogn med kanon helst i duskregn for å hindre tap av nitrogen. Dette gir flotte beiter på plasser som ikkje er framkomelege på anna vis.

Gjødselforskrifta skulle eigentleg ut på høyring i desse dagar, men vart utsett til nyttår. Det er mulig landbruksministeren har hatt for mange jern i elden i sin hugen etter å liberalisere landbruket. Men uansett kven som sitt i regjering håper eg dykk kan være med å sørge for at gjødselforskrifta vert landa på ein god måte. Slik at gjødsla fortsatt kan være bondens gull. 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere