Fullt gjennomslag for Rogaland Bondelag.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Tine treng meir mjølk. Rogaland Bondelag har fått gjennomslag i Norges Bondelag på at alle mjølkeprodusentar skal få ta del i produksjonsauken for kvoteåret 2012. Nå er det opp til partane i jordbruksforhandlingane, staten, bondelaget og småbrukarlaget, å avgjer saka nå når partane kjem saman for å avgjer om forholdstalet skal aukast ytterligare, eller andre tiltak setjast i verk for å få inn nok mjølk ( mjølkefeitt) til å dekkja etterspørselen i marknaden.

Lokallaga på Jæren, lokallagsleiarar og andre har tatt opp spørsmålet om mjølkeproduksjon utover grunnkvote. Disponibel mjølkekvote for enkeltføretak er 400 tusen liter og for samdrifter 750 tusen liter.

Kvotetaket er øvre grense for mjølkeproduksjon i føretaka, om ein ikkje kjem inn under andre historiske mjølkekvotar. Dei føretaka som ligg på/ved kvotetaket får ikkje ta del i ei eventuell auke på disponibel kvote. I tidligare forskrift var det mogleg å produsera ut over kvotetaket dersom forholdstalet vart sett opp.( Tine som marknadsregulator hadde behov for meir mjølk)

Ny forskrift om kvoteordninga for mjølk vart gjort gjeldane for kvoteåret 1. mars 2012 til 28. februar 2013.

I den nye forskriftavart det blant anna innført eit nytt begrep på mjølkekvote:

Grunnkvote: Denne ligg til landbrukseigedommen, tildelt og kjøpt kvote.

Disponibel kvote: Føretakets rett til å produsere kvote. Disponibel kvote kan ikkje gå over kvotetaket for enkemannsføretak og samdrifter. (400´og 750´)

 For kvoteåret 2012 er følgjande justeringar i berekning av kvote ut frå marknaden sitt behov for mjølk sett til:

Grunnkvoten vert sett opp med 1%.

Disponibel kvote sett opp med 4%.

Reaksjonane som kjem inn er at føretak som ligg opp mot kvotetaka ikkje får ta del i auken på 4%. Ein auke i grunnkvota er ikkje tema i dei reaksjonane vi har fått. .

Det er når marknaden, Tine som marknadsregulator, signaliserer at det er behov for meir mjølk og ein som i tidligare år ikkje får ta del i denne auken det vert reagert.

For eit enkeltføretak som ligg på kvotetaket vil det sei opp mot 16000 liter mjølk og for ei samdrift kan det bety opp mot 30 000liter mjølk.  

Argumenta for å ta del i auken i disponibel kvote er:

Om Tine som marknadsregulator treng meir mjølk må alle mjølkeprodusentar få ta del i det.

Tidligare forskrift ga rom for å ta del i auka produksjon dersom marknaden hadde behov for meir mjølk.

Økonomien er også stram hjå dei ”store” mjølkeprodusentane.

Ein må unngå ei ny ”smørkrise” på alle type produkt.

Nokre innspel på motargument:

Kvotetak for mjølk kan samanliknast med konsesjonsgrense i andre produksjonar.

Redusert auke i disponibel kvote for dei ”mindre” mjølkeprodusentane.

Kvotesystemet er laga til pga produksjonspress.

Mjølkeproduksjonen er ei av dei mest politiske styrte produksjonane i landbruket

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere