Arbeidsplan 2020-2021

Medlemsvekst – 3000 medlemmer skal nås innen 31.12.2022 - det settes delmål med årlig vekst underveis.

 • Deltakelse på landbruksmesser.
 • Besøke naturbruksskolene (styret, adm. verveutvalget).
 • Bruke Åpen Gård mer aktivt som vervearena (lokallagene, verveutvalget).
 • Prioritere kommuner med lav organisasjonsgrad (verveutvalget).
 • Invitere potensielle medlemmer med på aktiviteter i lokallagene (lokallagene).
 • Skap en vervekultur på lik linje med kulturen lokallagene har for innspill til jordbruksoppgjøret (alle).
 • Innsalg til sauebønder bla. via Nordland Sau og geit, og andre arenaer det er naturlig (styret, adm.).
 • Finne ut potensialet på nye medlemmer blant sauebøndene (adm. og leder i verveutvalget).
 • Sette mål for alle lokallag i antall nye medlemmer. Vervearbeid skal vektlegges ved behandling av aktive lokallagsmidler.
 • Tilby vervekurs fylkesvis/regionale som kunnskapsbygging for vervearbeid til lokallag som ønsker det (adm. verveutvalget).
 • Bevisstgjøre verveansvarlig i alle lokallag om jobben de skal gjøre, utfordre dem til å ansvarliggjøre hele lokallagsstyret (adm. styret, verveutvalget).
 • Verveansvarlig og lokallagsleder må jobbe tett sammen, der dette er 2 forskjellige personer.
 • Alle tillitsvalgte i lokallagsstyrene, styret i Nordland Bondelag og administrasjonen oppfordres til å verve ett medlem hver i årene 2020-2022
 • Vervepremier

Å bli en prioritert samarbeidspartner for FOU, politiske miljø og regionalt nivå innen forvaltningen:

 • Være en aktiv og konstruktiv høringspart
 • Være seriøse, kunnskapsrike og synlig i den offentlige debatten
 • Være troverdig
 • Være aktive i FOU, klima- og miljøprosesser

Innflytelse økes gjennom flere samarbeidspartnere, klarere budskap og prioriteringer:

 • Styrke samhandling der det samhandles i dag
 • Velge samarbeidspartnere med gjensidig nytte
 • Kommunisere på et folkelig nivå og unngå stammespråket
 • Økt dialog med reindriftsinteresser, fiskarlag og næringsforeninger

Alle lokallag skal ha en minsteaktivitet som ivaretar medlemmenes og organisasjonens interesser og forventninger:

 • Innspill til jordbruksforhandlingene
 • Åpen Gård så ofte som mulig, gjerne hvert 2./3. år.
 • Årsmøte
 • Medlemsmøter med både faglig og sosialt innhold

Kompetanse i alle ledd økes – fra lokallagenes styrer til fylkesstyret – gjerne i samarbeid med Samvirke:

 • Mer systematisk jobbing med opplæring
 • Kurs i landbrukspolitikk
 • Organisasjonskurs i lokallagene
 • Fellesmøter med Samvirke – opplæring i samvirketanken
 • Samhandle mer med Samvirke og produsentlag

Stortingsvalg 2021

 • Markedsføre Norges Bondelag sin næringspolitiske plattform i fora der politikk drøftes
 • Ta initiativ til at landbrukspolitikk blir tema på lokale og regionale politiske møter
 • Gjennomføre møter med kommunestyrer der landbrukets betydning i og for kommunene dokumenteres og drøftes (jfr verdiskapingsbrosjyren)
 • Følge opp de initiativ som Norges Bondelag og fylkesbondelaget beslutter gjennomført
 • Være aktiv på sosial medier med å sette landbrukspolitikk på dagsorden