Hei jeg er Anne Merethe Toftebakk, 42 år
Er utdannet Agronom, og har i ettertid tatt grovforstudie og div.kurs innen landbruksfaget.
Driver av Toftebakk gård.
Melkeprodusent i Misvær som ligger i Bodø kommune.
Overtok Gården etter mine foreldre i 2017  og er 3. generasjon som driver gården.

Bonden Anne Merethe i fjøset.

Har en grunnkvote på 108000 tonn og høster 190 daa som legges i rundball, litt høy,som hesjes, for å holde litt av de gamle tradisjonene i hevd og litt potet til eget bruk.

Har fjøs med plass til 17 melkekyr med påsett, Okse kalvene selges..

Fjøset er opprinnelig fra 1974, men er oppgradert flere ganger siden da. I 2006 ble det bygget om fra båsfjøs til løsdrift. Gården er under konstant under utvikling og forbedringer etter næringens ønsker og forbrukerens ønsker.

Kalvebeite med gården til Anne Merethe i bakgrunn.

Fra begynnelsen av juni til slutten av september  ivaretas gammel tradisjon, melkekyrne drar til seters sammens med 2 andre gårder fra bygda og utamarkas ressurser benyttes.

Kviger og kalver er og ute hele sommeren og er med på å pleie  kulturlandskapet i bygda.

Målet mitt for fremtiden er å utvikle gårdens ressurser  både innen produksjon og videreforedling.

Hilsen Anne Merethe

Tørrhøyproduksjon

Bodø kommune 2018:
52 357 innbyggere
1 311 km
² totalt areal
26 km
² jordbruksareal i drift
228 km² produktivt skogsareal

1047 landbrukseiendommer
102 jordbruksforetak
4967 m
³
avvirkning, tømmer
250 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri

Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
34,6 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
90,2 årsverk a 1845 timer, jordbruk
22,6 mill. kr. Bruttoprodukt landbruksbasert industri
22,0 sysselsatte personer i landbruksbasert industri

Produksjoner 2018:
Melkegeiter 4,0 mill. kr.
Egg og fjørfe 0,3 mill. kr.
Planteproduksjon 0,3 mill. kr.
Melk 18,6 mill. kr.
Svin 0,02 mill. kr.
Ammeku 4,3 mill. kr.
Sau 7,0 mill. kr.

Melkekyrne på beite ved setra.