Jeg er (nå 49 år) født og oppvokst med gården her på Delp. Valgte og inngå en forpaktningsavtale med mine foreldre i 2013, og gården ble da mitt fulle yrke. Familien min som består av tre sønner, samboer, foreldre og nå en fostersønn er alle med og bidrar når det er hektiske tider.

Kjersti Delp

På gården har jeg om lag 170 vinterfôra sau. På vinteren er de inne i en driftsbygning fra 80-tallet. Bygningen var opprinnelig bygd for kombinasjonen gris/sau. Den er senere omgjort til ren sauefjøs og fungerer greit synes jeg. På sommeren er sauene hovedsakelig på utmarksbeite i områdene rundt. Og de aller fleste holder til i Delpsmarka.

Sau på utmarksbeite

Til sammen blir det beitet og høstet rett i overkant av 300 daa. Mye er overflatedyrka, og mye er leid areal. Det fordeler seg på mange små parseller og noen få av litt størrelse.

Vi høster for det meste i silo, to tårnsiloer inne og en utesilo på bakken. Leier inn litt slått som presses i baller. De er greie og ha på høst og vår med få dyr inne samt til utefôring. Men er veldig fornøyd med å ha silo inne vinterstid.

Med vennlig hilsen
Kjersti Delp

Vågan kommune 2018:
9608 innbyggere
460 km
² totalt areal
8 km
² jordbruksareal i drift
23 km² produktivt skogsareal

385 landbrukseiendommer
30 jordbruksforetak
200 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri
Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
9,2 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
29,4 årsverk a 1845 timer, jordbruk
4,1 mill. kr. Bruttoprodukt landbruksbasert industri
4,0 sysselsatte personer i landbruksbasert industri
Produksjoner 2018:
Egg og fjørfe 0,02 mill. kr.
Melk 5,3 mill. kr.
Ammeku 0,1 mill. kr.
Sau 3,8 mill. kr.