Hege Kathrin Hjerpbakk, 28 år. Driver Hjerpbakken Gård sammen med sine foreldre, Merethe og Per Martin Hjerpbakk i Korgen. På gården driver de med melkeproduksjon, storfeproduksjon og slaktegris.

Hege Kathrin er utdannet agronom og har tatt et årsstudium i Storfehold og driftsledelse ved Tomb Fagskole.

De siste årene har det vært flere store investeringer på gården.

I 2013 bygde de et slaktegrisfjøs der de produserer full konsesjon SPF-slaktegris. I 2017 byde de nytt melkefjøs der det er plass til 57 melkekyr. De har en kvote på 470 tonn.

Den gamle driftsbygningen består av en melkeavdeling og to ombygde plansiloer. Plansiloer er bygd om til binger der de har okser og ungdyr, og den gamle melkeavdelingen huser når 12 ammekyr med kalver. Totalt antall storfe på gården er 180 stk.

Årlig legges ca. 700 daa i rundball, der ca. 60% er leid jord. De har også tilgang på mye beite på egen gård og på nabogårdene, noe som melkekyrne nyter godt av i sommermånedene.

Planen er at Hege Kathrin gradvis skal ta over gården i årene fremover.

Hjerpbakken Gård

Hemnes kommune 2018:
4454 innbyggere
1430 km
² totalt areal
21 km
² jordbruksareal i drift
186 km² produktivt skogsareal

338 Landbrukseiendommer
74 jordbruksforetak
13804 m
³
avvirkning, tømmer
96 antall sysselsetning i primærnæring, jordbruk, skogbruk og fiskeri
Verdiskapning som bruttoprodukt og sysselsetning 2018:
54 mill. kr. Bruttoprodukt jordbruk
118.1 årsverk a 1845 timer, jordbruk
76,2 mill. kr. Bruttoprodukt landbruksbasert industri
74,0 sysselsatte personer i landbruksbasert industri
Produksjoner 2018:
Melkegeiter 0,1 mill. kr.
Egg og fjørfe 0,01 mill. kr.
Planteproduksjon 0,1 mill. kr.
Melk 26,1 mill. kr.
Svin 13,6 mill. kr.
Ammeku 3,7 mill. kr.
Sau 11,0 mill. kr.

Kyr i Leirskardalen