I år var hovedfokus på å bedre kvaliteten på innlandsfiskebestander gjennom uttynning/teinefiske. Nytt fra regelverk/direktorat samt taksering av hønsefugl på Statskog sin grunn i Nordland hadde også en viktig rolle under årets seminar. Skadefelling/bestandsstatus for oter ble også gjennomgått. Foredragsholdere som skulle ha innlegg vedrørende overbeite og elgdød i Målselv (viltnemnd, Målselv) samt salg av jakt og fiske på internett (Inatur) meldte forfall. Disse innleggene vil bli tatt opp til neste årsmøte/seminar.

Oversikt over alle foredrag (kan lastes ned som pdf):

Kort sammendrag over alle tema under.

Forvaltning og taksering av hønsefugl på Statens grunn i Nordland.

Ny hjorteviltforskrift, kommende endringer jakttider/skadefelling

Takvatnprosjektet – kultivering av en overbefolka røyebestand

Uttynning av overtallige fiskebestander i praksis

Forvaltning av oter, jakt og skadefelling

Uttalelse fra Nordland Utmarkslag SA vedrørende mva på salg av jakt og fiske

Det var totalt 32 deltakere under årets seminar og styret er godt fornøyd med tilbakemeldingene vedrørende valg av tema.