Fredagen var viet til rovvilt. Her holdt Rasmus Bostrøm fra Sverige 2 foredrag, et på bjørnejakt og et på gaupejakt. Rasmus er en jeger som bruker hundene sine aktivt i jakta på rovdyr. Han har opp igjennom årene prøvet og feilet i sin taktikk for å få frem gode hunder, og har per i dag lyktes i dette arbeidet. Hundearbeid, forberedelser til jakta samt viktig utstyr sto sentralt i innlegget. Rasmus og hans hunder har vært delaktige i å felle over 100 bjørn.   

Det er aldri snakk om rovviltjakt i Nordland uten at jerven er nevnt. Stein Halvorsen fra Saltdal har jaktet jerv i en mannsalder, og holdt et innlegg der hans erfaringer som åtejeger sto sentralt. Oppførsel på åte, teknisk utstyr som viltkamera, åtevarsler og kikkertsikter ble her gjennomgått. Viktige forberedelser samt vedlikehold av åta ble også gjennomgått.

Lørdagen var viet til hjortevilt, samt skyting på den nyinnkjøpte bjørnebanen. Det ble levert inn mange gevir for bedømmelse, og flere kunne reise hjem med bronse-, sølv- eller gullmedaljer for sine jakttrofeer.   

Johannes Bolstad fra Nordland Fylkeskommune holdt et innlegg knyttet opp mot revideringen av hjorteviltforskriften av 15. februar, 2012. Endringer som er blitt gjort i regelverket ble her gjennomgått. Fylkeskommunen er øverste myndighet når det gjelder forvaltning av hjortevilt i Nordland, og deres syn på utfordringene vi har i landsdelen, samt mål for fremtidens hjorteviltbestand sto også sentralt.

Tore Andestad og Bertil Nyheim, begge fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, hadde innlegg knyttet opp mot skadeskyting, skuddplassundersøkelser samt ettersøk i praksis. Tore Andestad presenterte resultater fra en større undersøkelse (over 7000 elgjegere) der skadeskyting, og når denne inntreffer, var selve kjernen. Avstand, bevegelse på dyret, hastighet samt antall treningsskudd før jaktstart ble her nevnt som viktige faktorer knyttet opp mot skadeskyting. Mye og variert trening på skytebane ser ut til å være svært viktig for å unngå skadeskyting. Utendørs hadde Bertil Nyheim ”rollespill”, der ulike situasjoner som kan oppstå på jakt ble simulert. Viktigheten av en nøye undersøkelse av skuddplassen, der hår, blod og eventuelt beinsplinter kan gi jegeren viktig informasjon ble nøye gjennomgått. Undersøkelsene ble utført med og uten hund.

Kari Bjørnerås fra Direktoratet for Naturforvaltning presenterte data fra et større prosjekt fra Nord-Trøndelag. Dette prosjektet undersøkte elgens vandringsmønster fra og til sommerbeiter og vinterbeiter. Elgens arealbruk og vandringsmønster varierer mye fra individ til individ, og kan også variere fra år til år. Viktigheten av interkommunale samarbeid for å forvalte våre hjorteviltbestander på en god måte ble synliggjort. Elgen følger ikke kommune-, fylkes- eller riksgrense!

 

Takk for et trivelig seminar!

 Vidar Bentsen
Sekretær Salten Samarbeidsråd for hjorteviltforvaltning. 

Det ble levert inn mange flotte gevir.

Bertil Nyheim (NJFF) har foredrag i skuddplassundersøkelser.

Skuddplassundersøkelser med hund.