Det er en skikkelig gladmelding i denne krevende mørketida vi nå er inne i – sier fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag. Dette hadde ikke blitt resultatet hvis ikke de mange gode krefter hadde spilt på lag slik at fylkespolitikerne så det riktige i å foreslå akkurat dette!

Videre viser dette at politisk påtrykk nytter! Nordland Bondelag har vært aktiv i hele prosessen i forbindelse med arbeidet med 4-årsplanen. Vi har bl.a. deltatt på innspillsmøter, gitt skriftlige innspill i alle faser i prosessen og nå sist vært aktive lobbyister – og det har gitt resultater.

Men hele jobben er ikke gjort – vi må overvåka at fylkestinget følger opp saken, gjøre en fortsatt god jobb med å sikre gode lærlingeplasser der dette trengs samt å støtte opp under alt rekrutteringsarbeid for den viktige næringa som landbruket er. Dette har vi særlig fokus på i Bondelaget - uttaler Bjørkås. Vi er en sterk organisasjon som oppnår resultater når alle trekker i samme retning. Dialogen med fylkeskommunen ønsker vi også å forsterke – Bondelaget har tatt initiativet til å opprettholde samarbeidsfora der de gode løsninger kan utvikles og forenes understreker Bjørkås.  

Landbruket er den største næringen i Nordland som sysselsetter over 5500 årsverk direkte og indirekte – fordelt på de aller fleste kommuner i fylket. En betydelig verdiskaping både i jord- og skogbruket – samt vår produksjon er med på å sikre økt selvforsyning på en absolutt nødvendig vare – nemlig mat! Et historisk vedtak i Stortinget så sent som 31. mars 2020 sa at «…verdikjedene innen matforsyning er samfunnskritisk virksomhet..» - kanskje også det er signaler som Nordland Fylkeskommune må ta inn over seg.

Mosjøen vid. skole, studiested Marka er Nord-Norges største «grønne» naturbruksskole med 115 elever og ca 60 ansatte. Her er det etablert landsdelslinjer for hest, skogbruk og studieforberedende naturbruk. Det har vært svært god rekruttering over mange år. Skolen fremstår i dag som et moderne skoleanlegg for melkeproduksjon, hest og skogbruk – med et sterkt fokus på videreforedling og entreprenørskap. Skolen produserer agronomer, lærlinger og studieklar nordnorsk ungdom – og gir både generell og spesiell studiekompetanse. Det er mange nye spennende satsinger og prosjekter på gang – både innen jord- og skogbruk samt innen bioenergi. Skolen er i ferd med å ta rollen som regional utviklingsaktør for Nordland og Nord-Norge!

For skogbruksnæringa har Nordland Bondelag flere ganger påpekt at det årlig hogges over 200 000 kbm med skog som har en råstoffverdi på omkring 250 millioner kroner – og dette gir Nordland en verdiskaping på 2 milliarder kroner. I fylket er det et potensiale for å kunne ta ut mer enn det dobbelte - det er stipulert et behov for 15-20 nye entreprenører!

På tross av nedgang i ungdomskullene de senere årene har søkertallet til naturbruksutdanningen økt sterkt i Nordland. Dette bl.a. som en følge av at ungdom har tro på og interesse for naturbruk og de muligheter som ligger i blå/grønne næringer i vår fylke. Denne fremtidstroen deles av Nordland Bondelag – og vi er nå rede for fortsatt satsing på denne fremtidsrettede næringa som landbruket er, uttaler Bjørkås!

Bodø – 17.11.2020

Kontaktpersoner i saken: