Rovvilt: Utnytting av utmarka som beiteressurs er en forutsetning for en bærekraftig økning av matproduksjonen i årene framover. Norske bønder gjør sitt ytterste for å oppfylle den todelte målsetningen Stortinget har vedtatt om både beitedyr og rovvilt i norsk natur. Flere års erfaring viser at dagens praksis ikke er effektiv nok til å komme ned på bestandsmålene over tid for jerv, ulv og bjørn i Nordland og Hedmark. Nordland og Hedmark bondelag krever mer effektive tiltak for å komme ned på bestandsmålene!

----------------------------------------------------------------------------------

Naturbruksutdanninga: Landbruket er ei svært viktig næring! For å klare å oppfylle målet om økt matproduksjon, må det legges til rette for god opplæring av framtidas bønder. Nordland Fylkeskommune har nå saken om «Fremtidig landbruksutdanning i Nordland» til behandling. Saken har vært ute på høring. Høringsuttalelsene og rapporten fra Trøndelag forskning har vært entydige. Nordland trenger 2 naturbruksskoler og begge skolene må ha skolegårdsbruk som øvingsarena. Landbruket er villig til å være med på lærlingeordninga (2 + 2) som ei prøveordning, men da må det være skolegårdsbruk i bunnen som kan stå for basis-/grunnopplæringa.