Nordland Fylkeskommune er bekymret over antallet viltpåkjørsler og de negative følgene av dette på flere områder. Basert på et «generelt inntrykk», etter kontakt med en del viltforvaltere i fylket konkluderer representanter fylkeskommunen med at det er for mye elg i fylket. Det oppfordres til at «alle verktøy i verktøykassen» skal tas i bruk for å redusere problemene. Bestandsreduksjon foreslås primært men også flere andre tiltak nevnes.                                                                                                                                   

Nordland Utmarkslag, som representerer grunneiere og rettighetshavere over hele fylket, er godt orientert om situasjonen og stiller seg bak mye av det som foreslås. Imidlertid er vi skeptiske til det massive fokuset på tiltak for bestandsregulering og grunngir det med følgende: 
* Fylkeskommunens tilrådning bærer preg av hastverk, ensidighet og sviktende dokumentasjon.            
* Tunge aktører som rettighetshavere og jegere er ikke involvert eller hørt.                                                      
* Storviltressursens betydning for bygde- og lokalsamfunn gjennom verdiskapning, kjøttressurs, fritidstilbud og som grunnlag for nye næringer i vekst tilknyttet reiseliv og opplevelse er utelatt.                                           
 * Det foreligger et demokratiunderskudd.

Vi påpeker for øvrig at dimensjonerende faktorer for fastsetting av elgstammens størrelse som vinterbeite, skade på skog jordbruk ikke er lagt til grunn i fylkeskommunens anbefalinger, og det er heller ikke registrert nevneverdige problemer tilknyttet disse.

  • Nordland Utmarkslag anbefaler at hovedfokus for å forbedre situasjonen må rettes mot det vi ser har store svakheter, men også stort forbedringspotensial. Det gjelder skjerping av vegeiers ansvar for varsling og skilting, tiltak for fartsreduksjon, rydding/sperring langs veibanen, fungerende viltoverganger, bedre overvåking og situasjonstilpassete tiltak i tilknytning til snø- og vær forhold samt viltvandringer.