Vårt krav var et godt grunnlag for å oppfylle Stortingets vedtak – staten har i sitt tilbud ikke tatt dette målet på alvor. Tilbudet gir derfor ikke grunnlag for å gå inn i forhandlinger, påpeker Skarstad.

Stortinget har slått fast at norsk matproduksjon skal økes, og at inntekt er det viktigste virkemidlet for å nå de landbrukspolitiske målene om å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten og sikre rekruttering til yrket. Staten har tilbudt knapt 13.000 kroner per årsverk mens andre grupper får over 17.000 kroner.

-Både regjeringa og vi er enige om at inntekt er avgjørende. Da kan vi ikke forhandle på et tilbud som svekker inntektsutviklingen i forhold til andre grupper.

-Nå handler ikke jordbruksoppgjøret bare om inntekt. Det handler om å sikre et landbruk over hele landet, produksjon av trygg mat til forbrukeren og om å sikre 2500 bruk i Nordland og nærmere 10.000 arbeidsplasser innen landbruk, næringsmiddelindustri og annet næringsliv i Nordland som er avhengige av et aktivt landbruk! Dette ansvaret har ikke regjeringa fulgt opp i sitt tilbud, sier Skarstad.

Ved dette bruddet har Nordland Bondelag/Norges Bondelag planlagt aksjoner i tre faser.

-Regjeringa har selv bidratt til å bygge opp forventningene blant bønder over hele landet ved å si at jordbruksoppgjøret skulle konkretisere landbruksmeldinga med offensive tiltak. Da kan det ikke komme overraskende at vi bryter årets forhandlinger på et lavt og defensivt tilbud. Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også framtida, avslutter Bernt Skarstad.

For ytterligere kommentarer:

Bernt Skarstad, fylkesleder i Nordland Bondelag, telefon 41 64 64 73

Kåre Holand, nestleder i Nordland Bondelag, telefon 91 16 84 38