Jerv på åte, foto: Stein HalvorsenPer i dag finnes det dyktige, erfarne og motiverte jervejegere i flere av regionens kommuner. Antallet personer med høy kompetanse på denne typen jakt er imidlertid lite, da kostnadene og tidsbruken knyttet til åtejakt/båsjakt er høy. Prosjekt Utmark ønsker i samarbeid med en rekke interesseorganisasjoner å bidra til at flere jegere skal få muligheten til å starte opp med denne tidkrevende og vanskelige jakta, samtidig som eksisterende jaktlag ønskes styrket. Gjennom initiering av åtebuer/jervebåser, kompetansehevende kurs, innkjøp av viltkamera/åtevarslere, anskaffelse av nødvendige tillatelser samt nøye undersøkelser av aktuelle lokaliteter ønsker vi å senke terskelen som dagens jegere må over før jakta kan starte.

Prosjektet ønsker i denne sammenheng å komme i kontakt med motiverte personer som ønsker å bidra til en mer effektiv jakt på jerv i Nordland. Dette gjelder motiverte og interesserte jegere som kunne tenke seg å bidra med sin kompetanse, samt personer som ønsker å starte opp med jakt på jerv. Primært ønsker vi å organisere jaktlag bestående av flere personer per åtebu. Dette vil være med på å øke antall jegerdøgn, samtidig som jaktmengden stabiliseres for hver enkelt lokalitet. Personer som er interessert i å starte opp med båsjakt bes også kontakte prosjektet. Kommunene med potensielle jaktlag vil også kontaktes for fremtidig samarbeid.

Gjennom nært samarbeid med beitenæringa, SNO, fjelltjenesten og reindriftsnæringa i Nordland ønsker man å oppnå en god vurdering av mulige lokaliteter for fremtidig jakt. Jaktlag med god lokalkunnskap oppfordres samtidig til å komme med sine innspill til potensielle lokaliteter for åtebu/bås.   

Prosjekt Utmark v/ Vidar Johan Bentsen 

Tel: 75506068

Mob: 95920656

E-post: prosjekt.utmark@bondelaget.no