Skattereglene for skognæringen har vært realtivt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Inntektene fra skogen er skattepliktig som alle andre inntekter. Allikevel har skogbruksnæringen noen spesielle utfordringer som det har vært forsøkt å hensynta gjennom spesielle skatteregler.Fra 2016 er det innført nye regler for vurdering av om skogen anses som skattemessig virksomhet eller kapitalinntekt. Og, fra 2017 erstattes tidligere regler om gjennomsnittsligning med en ny ordning kalt tømmerkonto.
 

Her kan du laste ned hele kursinvitasjonen