Formålet med turen har vært å se viktighet og riktighet av landbruk i hele landet med utgangspunkt i Nordland og Østfold. Det har vært fokusert på muligheter og utfordringer i landbruket, og særlig kornproduksjon, grønnsaksproduksjon og rovviltproblematikk har vært fokusert på disse dagene. Studieturen var 6. – 8. august. 2012.

 I det felles styremøtet dag 1 var det særlig fokusert på de produksjoner som er i de ulike fylkene, både presentert gjennom statistikk/informasjon for de to fylkene samt presentasjon gjennom styremedlemmenes produksjoner. Vi fikk en grundig gjennomgang av rammevilkår for norsk kornproduksjon samt presentasjon av prosjektene Arktisk Landbruk og rovviltprosjektet ”Jerv i Nordland”.

Dag 2 ble en rundreise i Østfold der vi bl.a. besøkte Tomb videregående skole (privat drevet skole med fokus på naturbruk og landbruk). Her fikk vi bl.a. se biogass-anlegg og høre om hvordan skolen organiserte en del kompetansebyggende aktiviteter i samarbeid med bønder rundt skolen.

Videre fikk vi presentert agurkhøsting med ”flyer” (en innretning for opptak av agurker på friland). En spennende produksjon for lokal leveranse for videreforedling til sylteagurk. Vi fikk også møte produsenter av selleri, gulrøtter og broccoli samt se på et lokalt pakkeri. Flere problemstillinger kom opp – særlig merket vi oss stor grad av profesjonalitet innen produksjonene, stort samhold mellom produsentene samt leiejordsproblematikk.

Videre fikk vi møte kornbonde som beskrev utfordringer og muligheter innen kornproduksjon. Vi fikk også befare Moss Aktiemølle.

Dag 3 ble et spennende møte med UMB på Ås. Her fikk vi se og oppleve litt av skolemiljøet ved universitetet, orientering om aktuelle forskningsprosjekt samt befare forsøksdyr innen foring (kraftfor/grovfor). Universitetet fremstod som spennende, fremtidsrettet og veldig tydelig på viktigheten av målrettet rekrutteringsarbeid.

Styret i Nordland Bondelag sammen med organisasjonssjef og rådgiver har hatt tre opplevelsesrike dager og fått en økt kunnskap og innsikt i de muligheter og utfordringer som er innen landbruket i Østfold. Tilbakemeldingene fra Østfold synliggjør at denne økte kunnskapen og innsikten er gjensidig.

 Vedlagt artikkelen følger presentasjoner fra fellesmøtet med styrene i fylkeslagene.

Landbruket i Østfold

Landbruket i Nordland

Presentasjon av Nordland Bondelag

Bærekraftige jervepopulasjoner i Nordland

Fylkesleder i Østfold Bondelag Martha Mjølnerød og fylkesleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad.

Bernt Skarstad takker Org. sjef Nina Glomsrud Saxrud for invitasjonen til Østfold.

Bernt Skarstad takker Bjørn Gimming for interessant politisk innlegg.

På ekskursjon hos en storprodusent av sylteagurk Jens E. Kase.

På besøk hos korn og grønnsaksbonde Ole Wilhelm Løken.

Storprodusent av grønnsaker.

 

Besøk på herregården hos Lis Mohr.

Styremedlemmer i Nordland Bondelag Wanja Rakvaag og Tove Mosti Berg følger interessert med når Mohr forteller historien om herregården.

Gamlefjøsen på herregården.

Begge fylkene samlet. Nordland Bondelag takker for en strålende tur.