Norge står foran en ny beitesesong hvor det skal slippes over 2 millioner sau og lam på utmarksbeite i landet. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet.

-Over to millioner sau og lam slippes nå på utmarksbeite i Norge, i tillegg til reinen som starter med kalvingen i denne tiden. Vi krever at regjeringa iverksetter ekstraordinære uttak av bjørn for å sikre beitedyr i beiteprioriterte områder.

- Trond Bjørkås Fylkesleder Nordland Bondelag 

Norges Bondelag viser til Representantforslag 163 S (2010–2011), 2.2.19:
«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beite-området. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

 Ekstraordinært uttak av bjørn i Grane kommune
Grane kommune søkte 21. april om fellingstillatelse på en bjørn som oppholdt seg ved Forshaugen i Grane. Det ble funnet ferske spor ca. 2 km fra et område hvor Byrkije Reinbeitedistrikt har om lag 1500 rein. Sauebøndene i Grane og Hattfjelldal hadde store tap av sau til bjørn både i 2018 og 2019. I 2019 dokumenterte Statens naturoppsyn store tap av sau med bjørn som skadevolder og det ble utbetalt rovdyrerstatning for tap av 150 sau med bjørn som skadevolder. I henhold til gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, oppholder bjørnen seg i et prioritert beiteområde for sau og rein. Erfaringer fra tidligere våruttak i Grane tilsier en betydelig reduksjon i skadeomfang i etterkant av uttak av bjørn.

Bjørnen i Grane oppholder seg i et prioritert beiteområde for sau og rein. Tar vi ut bjørn, vil vi se en betydelig reduksjon i skadeomfang.

-Ketil Trongmo, rovdyransvarlig Nordland Bondelag

I en epost fra Miljødirektoratet samme dag, 21. april, blir søknaden avslått inntil videre. Avslaget ble blant annet begrunnet med følgende:

«Skadefelling skal som hovedregel iverksettes etter forutgående skade, og der skaden ser ut til å fortsette. I dette tilfellet er det ikke påvist skade på beitedyr. Miljødirektoratet vil derfor avvente situasjonen før vi ev vurderer å iverksette skadefelling.

Det er bekymringsverdig, at myndighetene ønsker å vente med uttak, til etter det er oppstått skadesituasjoner og en ny tragedie.  Her har vi et område som flere år er plaget med store tap til bjørn, samtidig som vi har DNA analyser som viser at det er samme bjørn som var i område i fjor.

- Nå må rovviltmyndighetene iverksette ekstraordinære uttak av bjørn som oppholder seg i beiteprioriterte områder før beitedyra slippes på beite. For å lykkes med uttak er det avgjørende å komme i gang tidlig mens det fortsatt er sporsnø og før vegetasjonen er vokst ut.                                                  

               - Trond Bjørkås Fylkesleder Nordland Bondelag

 - Slike voldsomme rovdyrangrep som vi snakker om her, medfører store dyrelidelser og er for beitebrukerne en stor psykisk belastning. I tillegg innebærer rovdyrangrep svært mye ekstraarbeid for beitebrukerne og økonomisk tap.

                                                           -Ketil Trongmo, rovdyransvarlig Nordland Bondelag

Nordland Bondelag krever derfor iverksetting av ekstraordinært uttak av bjørn FØR beitesesongen 2020

Kontakt info
Ketil Trongmo (Nestleder og rovdyransvarlig i Nordland bondelag)
Tlf: 91662490

Trond Bjørkås (Fylkesleder Nordland Bondelag)
Tlf: 46797334