Fylkesleder i Nordland bondelag, Trond Bjørkås

Etter å ha fått innspill fra lokallag, drøftet saken på ledermøtet i Nordland Bondelag sammen med leder Bjørn Gimming samt to behandlinger/drøftinger i styret har Nordland Bondelag sitt fylkesstyre landet på sitt vedtak i saken. Vedtaket er gitt som et innspill til styret i Norges Bondelag.

Nordland Bondelag erkjenner at dette har vært en komplisert høringssak, men har etter en grundig behandling i fylkesstyret kommet fram til en uttalelse. Nordland Bondelag har stor tillit til at styret i Norges Bondelag lytter til svarene fra alle fylkeslagene, og prøver å finne den beste løsningen for sine medlemmer og for norsk landbruk i framtida.

Her noen hovedpunkter fra vedtaket:

  • Hybridmodellen som skisseres kan ikke benyttes til beregning av bøndenes inntektsnivå sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Skattetall fra næringa vil gi mer korrekt og gjenkjennbare tall for næringa.
  • Det er viktig å sikre bred politisk forankring av konklusjonene i saken
  • Levekårsfaktoren for næringa må fjernes og årsverkstimetallet i jordbruket skal settes likt andre lønnsmottakere.
  • Tetting av gap er hovedmålet i norsk landbrukspolitikk! Dette målet må ikke gå på bekostning av fokus på teknikaliteter som kan komme opp som en følge av NOUrapporten.

Vi vil igjen understreke utvalgets konklusjoner av at det ikke er markedsmessig avkastning til både arbeidsinnsats og kapital i næringas driftsoverskudd – avslutter fylkesleder Trond Bjørkås.