Som dere alle kjenner til er det overproduksjon i svinemarkedet.

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å iverksette tiltak som kan bidra til å håndtere den utfordrende markedssituasjonen. Det må derfor utredes aktuelle tiltak, herunder innstramninger i husdyrkonsesjonsregelverket. Punkter som skal utredes:

  • Regulering av smågrisproduksjon baser på antall avlspurker (innsatte avlspurker og slakta/omsatte purker). Det skal gjøres særskilte vurderinger for foredlings- og formeringsbesetninger.
  • Etablering av register for livdyromsetning av purker, inkl. spørsmålet om rapporteringsplikt og hjemmelsgrunnlag.
  • WTO- legalitet knyttet til mulige utkjøpsordninger av svineprodusenter.
  • Utforming av overgangsordninger.

Landbruksdirektoratet er gitt i oppgave å gjennomføre utredningen innen 1.9.2018. Det legges til grunn at aktuelle endringer i forskrifter og overgangsordninger kan tre i kraft fra 1.1.2019.

Derfor ønsker vi i Nordland Bondelag, sammen med Norsvin å invitere deg til møte i Sandnessjøen på hotell Scandic Syv Søstre 8.8.2018 kl. 10.15- 13.00. Nettopp for å gi deg mulighet til å komme med innspill. 

Programmet kan du lese Her

Melde deg på til benterisholm@hotmail.com innen 1.8. 2018