Nordland Bondelag er svært skuffet over at Venstre har brutt ut av forhandlingene med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti. Venstre må nå gi klare føringer. Uten det vil Venstre ikke oppnå egen politikk som de fikk gjennomslag for i behandlingen av jordbruksmeldinga.

Det som står på spill

  • Det handler om muligheten for et løft for distriktsjordbruket.
  • Det handler om forutsigbarhet for næringa og å avvise store omfordelinger.
  • Det handler om å avvise Landbruks- og matminister Jon Georg Dales forslag om en fiktiv oppbygging av en ramme for jordbruksoppgjøret.

At Venstre nå har gått ut av forhandlingene er synd for norsk matproduksjon og distriktslandbruket som Venstre har vært svært opptatt av. En felles landing for partiene utenom regjeringen ville gitt forutsigbarhet for næringa - nå er det skapt ny usikkerhet om rammebetingelsene.

Venstre sto i Jordbruksmeldinga sammen med de andre partiene om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.  Det vil være svært forunderlig om Venstre bidrar til at dette inntektsgapet øker i kroner. Det vil være et brudd med inntektsmålet som nettopp er vedtatt. Uten en reduksjon av inntektsgapet vil det være umulig å gi distriktslandbruket et nødvendig løft.

Viktig med klare føringer fra Venstre

Det er svært viktig at Venstre gir klare føringer for å oppnå det de jobbet for i Jordbruksmeldinga. Uten klare føringer nå vil de sette jordbruket i en svært vanskelig posisjon. Regjeringens forslag til omfordeling mellom grupper i jordbruket og fiktiv oppbygging av inntektsmuligheter vakte sterke reaksjoner i næringa.

Nordland Bondelag  forventer at Venstre rydder opp i dette.

Hvis Venstre foreslår nye forhandlinger er det avgjørende at Stortinget gir klare føringer både om størrelsen på rammen og hvordan pengene skal brukes. Ingen er tjent med at prosessen blir uoversiktlig og trekker ut i tid.

Bakgrunn

Etter at jordbruksoppgjøret gikk til Stortinget, ble det ganske raskt klart at Regjeringas støttepartier, Venstre og Krf, ikke ønsket å støtte tilbudet. De gikk derfor i forhandlinger med AP, SP og SV. Forhandlingene har pågått i lengre tid. Hovedproblemet har vært rammas størrelse. En ramme på 790 mill. kroner gir kronemessig lik inntektsvekst for jordbruket og andre grupper i samfunnet. Regjeringas tilbud var på 410 mill. kroner, hvorav 177 mill. kroner var finansiert med budsjettmidler.  En økning til kronemessig lik må finansieres med budsjettmidler.

Når Venstre i går kveld besluttet å trekke seg fra videre forhandlinger, begrunner de det med størrelsen på rammen og de viser til at andre lønnsoppgjør prosentvis ligger lavere. Venstre kommer nå til å fremme sitt eget forslag og sende dette tilbake til partene for fordeling. Et slikt opplegg vil kunne innebære at jordbruksoppgjøret ikke blir ferdigbehandlet før til høsten.

Næringskomiteen har utsatt sin avgivelse av innstilling til Stortinget til mandag 12. juni kl 14. Stortingets behandling skjer 16. juni. Nordland Bondelag sitt mål med det videre arbeidet, er å lande årets oppgjør mest mulig i tråd med Bondelagets innspill til Næringskomiteen.