Arrangører er Nordland Landbruksselskap, Fylkesmannen i Nordland, Norges Forskningsråd, Nordland bonde- og småbrukarlag i lag med Nordland Bondelag. Blant de påmeldte er 10 ungdomsrepresentanter som er særlig inviterte av arrangørene.

Direktør i NILF Ivar Pettersen drar et bakteppe knyttet til sentrale Stortingsmeldinger fra 2007 og frem til i dag. Stortingsmelding nr. 9 Landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords” blir særlig fokusert med utgangspunkt i de mål som denne meldingen setter for næringa.

Fra faglagene er Nordland Bondelag v/ fylkesleder Bernt Skarstad samt Nordland bonde- og småbrukerlag v/fylkesleder Terje Nystadbakk utfordret til å gi sine refleksjoner knyttet til den nå vedtatte Stortingsmeldingen.

I det videre programmet for dag 1 vil seminaret ta opp ulike elementer for å sikre vekst i landbruksproduksjonen i størrelsesorden 20% de kommende 20 år. Her nevnes plantemateriale, jordkultur, beitesesong,, hjemmeprodusert fòr, potet/grønnsaker og bærproduksjon.

Også eierskifte samt Arktisk mat er tema på seminarets første dag.

Fra paneldebatten på Landbruksseminaret


Dag 2 i Landbruksseminaret fokuserte særlig på den nye rollen som regionalt nivå (Fylkesmann/Fylkeskommune)skal ha, Her holdt den nye landbruksdirektøren Monica Iveland samt nærings- og utviklingssjef Jørn Sørvig innlegg som beskriver dette nærmere. Særlig viser disse til arbeidet med regionalt planverk samt til rollen som samordningsansvarlig for samarbeidene aktører.

Regiondirektør Karsten Nestvoll redegjorde for Innovasjon Norge sine virkemidler – en stor del av virkemidlene er de siste årene gått til prosjekt på Helgeland. Samtidig understreket han at det fortsatt var ledige midler for 2012.

Lyder Sund fra Tine redegjorde for en del kritiske faktorer i forbindelse med større utbygginger/investeringer. Særlig vektla han viktigheten av dyktige driver og realistiske driftsplaner.

Behovet for kunnskap i næringen ble belyst fra studierektor Konrad Fagereng, fylkesleder i Nordland Bondelag samt direktør i Nordlandsforskning Hanne Østerdal.

En påfølgende paneldebatt engasjerte forsamlingen. Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) oppsummerte seminaret og hadde tanker og refleksjoner om veien videre.