Nordland Fylkeskommune og Nordland Bondelag tar nå initiativ for å få økt byggeaktivitet i hele fylket gjennom utvidede rammer for de såkalte IBU-midlene (investeringsmidler til utbygging innen landbruket). Innovasjon Norge, som fordeler disse midlene, har meldt at årets ramme på ca 38 millioner kroner er i ferd med å bli oppbrukt – økte rammer vil straks gi økt aktivitet!

Fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune Linda Helèn Haukland sier at hun har forventninger om utvidet ramme for IBU-midlene.

  • «Det vil bety mye for landbruket og øvrig næringsliv i Nordland» sier hun.

Hun har allerede informert departementet om at midlene i Nordland snart er brukt opp og at hun forventer at Regjeringen ser på muligheter for å bruke denne muligheten for å få opp sysselsettingen og verdiskapingen i Nordland.

Innovasjon Norge Nordland melder at det er et potensiale bare i år for ytterligere 30 millioner i tilskuddsmidler. Dette er penger som gir den mangedoblede effekt i økt verdiskaping og sysselsetting i Nordland i en tid der mange er permitterte og/eller oppsagt som en følge av pandemien.

  • Økte investeringsmidler vil være et svært godt og målretta tiltak for å holde oppe næringsaktivitet framover i en situasjon med store økonomiske utfordringer på grunn av korona og restriksjoner uttaler fylkesråd for plan og næring Linda Helèn Haukland.

Fylkesleder i Nordland Bondelag Trond Bjørkås påpeker:

  • Det er et stort og udekka behov i landbruket for å fornye og modernisere drifta, ikke minst på grunn av nye krav og behov innen dyrevelferd og for arbeidsmiljø. Eksempelvis overgang fra bås til lausdrift for storfe som krever endring av driftsbygningene. Mye gjenstår, spesielt på mellomstore og mindre bruk. Investeringer på et gårdsbruk gir ringvirkninger for annet lokalt næringsliv, da er det behov for entreprenører, snekkere, rørleggere, elektrikere og andre lokale leverandører påpeker også fylkeslederen.

I mange fylker, som i Nordland, er tilskuddspotten allerede tom. Det å styrke investeringsordningene for landbruket hos Innovasjon Norge vil bety to ting på en gang:

  1. Et godt bidrag til å få gjennomført flere av de nødvendige og lovpålagte investeringene i landbruket raskere
  2. Mulighet til å opprettholde sysselsetting og aktivitet i bedrifter som leverer varer og tjenester i mange lokalsamfunn landet rundt, i ei for dem vanskelig tid.

Thomas Fallmyr i Gildeskål kommune er en av de gårdbrukerne som i 2019 fikk innvilget støtte fra Innovasjon Norge Nordland for sin bruksutbygging og er positiv til Innovasjon Norge sin håndtering av sin søknad. Han er i disse dager i ferd med å ferdigstille en ny fjøs som både er moderne og fremtidsrettet.

  • «Det ville vært umulig å få gjennomført denne investeringen uten IBU-midlene fra Innovasjon Norge» sier han.

Kostnadsrammen for denne bruksutbyggingen er ca 20 millioner kroner. Han har vært bevist på å kjøpe varer og tjenester i utbyggingsprosessen lokalt fra firmaer hjemmehørende i egen kommune og i fylket forøvrig. 

En annen ung bonde i Nordland, Kristian Reinfjord er en av de gårdbrukerne som planlegger bruksutbygging og ønsker bondelagets og fylkeskommunens initiativ i saken velkommen.

  • «Jeg ønsker å satse på landbruket – Sømna kommune er en typisk landbrukskommune og jeg har mine røtter i landbruket. En utvidelse av rammene for Innovasjon Norge vil kunne åpne for at jeg og andre kan planlegge videre bruksutbygging og komme i gang fortere enn ellers.»

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte

Fylkesleder Nordland Bondelag, Trond Bjørkås, mob: 467 97 334

Fylkesråd for Plan og næring, Linda Haukland, tlf: 756 50 919

Fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag. Fylkesråd for plan og næring Linda Helèn Haukland.

Moderne innredning er i ferd med å bli innmontert hos gårdbruker Thomas Fallmyr i Gildeskål kommune.

Utbygging av nye fjøs i landbruket er store anlegg og kostbart – her fra nybygget til Thomas Fallmyr i Gildeskål kommune.

Gårdbruker Kristian Reinfjord i Sømna håper at rammene for investeringsmidlene blir utvidet slik at han kan komme raskt i gang med sitt prosjekt.