Konferanse om Landbrukspolitikk for nord – en satsing på økt bioproduksjon eller?
Tid: Onsdag 25. januar 2017 kl. 11.00 – 16.30
Sted: Nordland kultursenter (Landbruksskolen) i Bodø
Konferansen handler om Skogmeldinga og Jordbruksmeldinga som Regjeringen fremmet høsten 2016. Meldingene skal behandles av Stortinget vinteren 2017.
Meld.st. 6 (2016 – 2017) Verdier og vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring og
Meld.st. 11 (2016 -2017) Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon
Konferansen fokuserer på den betydning disse meldingene får for næringene i nord.
Program
Kl 10.30 – 1100 Registrering og kaffe
Kl 11.00 Åpning og velkommen
Ann-Christine Theodorsen, leder for Nordland landbruksselskap
Kl 11.10 Skogmeldinga og jordbruksmeldinga – en presentasjon
Monica Iveland landbruks- og reindriftsdirektør, Fylkesmannen i Nordland
Kl 11.30 Politiske posisjoner i Stortinget, men særlig relevans for betydningen i nord
Geir Pollestad SP, leder for næringskomiteen, saksordfører for jordbruksmeldinga
Anna Ljunggren, Arbeiderpartiet
Odd Henriksen, Høyre
Line Henriette Hjemdal, Krf, Saksordfører for skogmeldinga
Politisk diskusjon
13.00 Lunsj
Kl 13.45 Synspunkter fra næringsorganisasjonene
Hva er viktig å fokusere på for næringa i nord?
Bernt Skarstad, leder for Nordland bondelag
Marielle de Roos, leder for Nordland bonde- og småbrukarlag
Torgunn Sollid, Skognæringsforum Nord
Kl 14.15 Innspill fra forskning i nord
Strukturutfordringer for landbruket i nord
Seniorforsker Tone Magnussen, Nordlandsforskning
Klimaendringer – utfordringer og muligheter for bioproduksjon i nord
Professor Grete Hovelsrud, Nord universitet
Kl 15.00 Visjoner for bruk av massivtre
Prosjektleder Stein Petter Hillestad, Fylkesmannen i Nordland
Kl 15.15 Kaffepause
Kl 15.30 – 16.15 Debatt med fokus på utvikling av felles innspill til Stortingets arbeid med meldingene
Kl 16.15 Landbrukspolitikk for Nordland – politiske grep for å bygge framtidas landbruk i Nordland.
Næringsråd Mona Fagerås, Nordland fylkeskommune
Konferansen er gratis.
Påmelding til Eivind Sommerseth innen 15. januar 2017.
Send påmelding til esommers@gmail.com eller på SMS til 90999628.