Dette er nye virkemidler i naturforvaltningen som skal gi økt beskyttelse for de mest truede og sårbare delene av norsk natur. Det er fastsatt åtte forskrifter for prioriterte arter, men kun forskrift for svarthalespove berører Nordland. Av de fem første utvalgte naturtypene i Norge er det naturtypene slåttemark, slåttemyr og kalksjøer som har utbredelse i Nordland.
For mer informasjon om hva som ligger i begrepene prioriterte arter og utvalgte naturtyper viser vi til Miljødirektoratet sine nettsider:

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Prioriterte-arter/Om-prioriterte-arter/

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Prioriterte-arter/Utvalgte-naturtyper/

 

Tilskuddsordning
Miljøverndepartementet har etablert en tilskuddsordning for å ivareta prioriterte arter og utvalgte naturtyper.

Tilskuddsordningen har grunneiere, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå som målgruppe. I tillegg kan privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner (f.eks. museer, universiteter, landbruksforetak, institusjoner) søke om tilskudd.

Tilskuddordningen omfatter i tillegg til utvalgte naturtyper og prioriterte arter, også elvemusling, narreglye, hubro, kystlynghei og ålegraseng. Dette er arter/naturtyper som er vurdert som truet eller sårbare, og der prosessen mot en status som utvalgt eller prioritert er kommet langt.

Art/Naturtype

Kontaktperson

Noen aktuelle tiltak

Hubro    

Rikke Lünell/Mia Husdal

Tiltak på linjenettet for å forhindre strømgjennomgang (se mer informasjon: www.fylkesmannen.no/hubro). Restaurering av jakthabitater og reirplasser, forvaltning av hubroens byttedyr, forhindre forstyrrelse i hekketida

Svarthalespove

Rikke Lünell/Mia Husdal

Restaurering av våtmark

Narreglye

Ingvild Gabrielsen

Tiltak beskrevet i utarbeidede skjøtselsplaner (Alstahaug, Brønnøy, Leirfjord, Sømna)

Elvemusling

Ole Christian Skogstad

Biotopforbedrende tiltak, restaurering av vassdrag

Kalksjøer

Kjell Eivind Madsen

Fjerne/begrense sumpvegetasjon

Kystlynghei

Ingvild Gabrielsen

Beiting, lyngbrenning, rydding, gjerding, skjøtselsplan

Slåttemark

Ingvild Gabrielsen

Slått, restaurering, skjøtselsplan

Slåttemyr

Ingvild Gabrielsen

Slått, restaurering, skjøtselsplan

Ålegraseng

Gunhild Garte Nervold

Avbøtende tiltak for fysiske inngrep (restaurering av ødelagte ålegrasenger, transplantering av planter og/eller frø, m.m.)

 

Informasjon om tilskuddsordningen for 2014 er tilgjengelig på Miljøverndepartementet sin hjemmeside:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2013/t-1-13-tilskotsordningar-for-2014.html?id=747424

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland. Du kan også se på de aktuelle handlingsplaner for å få informasjon om aktuelle tiltak. Handlingsplanene finner
du på:

I naturbasen: www.naturbase.no finner du registrerte lokaliteter/forekomster av utvalgte naturtyper og prioriterte arter: Vi gjør oppmerksom på at det foregår et oppdateringsarbeid og at ikke alle lokaliteter er registrert i naturbasen. Avgrensninger og verdisetting kan også endres ved økt kunnskap.

Søknadsfristen er 15. januar 2014.

Søknader skal sendes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter:

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/. Riktig utfylling av skjemaet oppfyller kravene til hva søknaden skal inneholde. Fylkesmannen i Nordland behandler og prioriterer søknadene.

Dette informasjonsskrivet sendes til alle kommuner i Nordland, og organisasjoner som kan tenkes å ha interesse i informasjon om ordningen. Vi ber mottakerne av brevet om å

videreformidle informasjon om ordningen innenfor sin organisasjon/institusjon.

Tilskuddsordningen vil også bli annonsert på Fylkesmannens hjemmesider www.fmno.no

Kontaktinformasjon:

Rikke Lünell fmnorlu@fylkesmannen.no 755 31 557

Mia Husdal fmnomma@fylkesmannen.no 755 31 557

Ole Christian Skogstad fmnoosk@fylkesmannen.no 755 31 598

Kjell Eivind Madsen fmnokma@fylkesmannen.no 755 31 585

Ingvild Gabrielsen fmnoiga@fylkesmannen.no 755 31 561

Gunhild Garte Nervold fmnogne@fylkesmannen.no 755 31 564