Fra Nordland Bondelag møter fylkesleder Ståle Nordmo og org.sjef Geir Jostein Sandmo. Fylkesleder tok i sitt innlegg opp de forventinger som vi hadde til årets jordbruksforhandlinger og det resultatet som ble oppnådd gjennom selve forhandlingene. Særlig trakk han frem de prioriterte tiltakene som å styrke de små og mellomstore bruk, styrke markedsordningene, bedre velferdsordninger og tilskudd til veterinære reiser. På de fleste av disse områdene er det oppnådd tilfredsstillende resultater. Men Ståle Nordmo understreket at inntektsgapet målt i kroner er økt – ikke tettet!

Han viste for øvrig til at det fortsatt vil bli lagt klare forventninger fra Nordland til kommende jordbruksforhandlinger – særlig på tetting av inntektsgap og fortsatt satsing på distriktslandbruket.»