Det var satt opp 3 hovedtemaer på årets årsmøte. Disse var: Rekruttering, Arktisk landbruk og rovdyr. Vi hadde inviterte innledere på alle temaene. Valgene ble gjennomført uten store diskusjoner. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb. Bernt Skarstad, Bindal, ble gjenvalgt som leder. For øvrig består styret av nestleder Kåre Holand, Vestvågøy. Som styremedlemmer er: Jan Gunnar Eilertsen, Vågan, Tove Mosti Berg, Saltdal, Wanja Rakvaag, Nord-Rana. Bygdekvinnelagets representant i styret er Anniken Jensen Heen, Storselsøy og 1. vara til styret er John Erik Johansen, Løkta.

Styret i Nordland Bondelag fra venstre; Jan Gunnar Eilertsen, Tove Mosti Berg; Bernt Skarstad, Kåre Holand, Wanja Rakvaag, John-Erik Johansen og org. sjef Geir Jostein Sandmo

 

Årsmøtet vedtok også 4 resolusjoner som gjenspeiler store utfordringer vi har i Nordland og Norsk landbruk. Disse er:

 

Rekruttering

Vi må ha inntektsmuligheter og velferdsordninger som gjør næringa attraktiv for unge, og ordninger som gjør det mulig for eldre drivere å trekke seg ut helt eller delvis for å slippe til yngre krefter.

Gjennom å stille krav til kompetanse hos nye utøvere, rådgivere og utdanningsinstitusjoner kan vi heve næringas status og tiltrekke oss kompetente og motiverte personer.

Bedre finansieringsordninger som gjør det lettere for unge å komme inn i næringa.

 

Ammeku

Amme kua er en stor u-utnytta kjøttressurs. De økonomiske betingelsene i ammeku produksjonen må vesentlig styrkes.

I en tid der underdekning av norsk produsert storfe kjøtt øker år for år er det spesielt viktig å få opp antallet amme kyr.

Å produsere storfekjøtt er en langsiktig produksjon der det tar 2-5 år fra man setter inn tiltak til man ser resultatene.

Når antallet melkekyr reduseres, må amme ku bestanden økes.

Det er viktig at økonomien er så god at både de som driver kun med kjøtt fe kan leve av

det, og at de som ønsker å ha det i tillegg til andre produksjoner tjener på det.

Amme kua kan utnytte utmarksbeite som ellers ikke vil bli brukt til i stedet for importert kraftfor, noe som er viktig og riktig i en tid med stadig økende befolkning.

Arktisk landbruk

Vi vil ta i bruk begrepet Arktisk landbruk i dagligtale og i markedsføring av produkter produsert i det arktiske område.

Med vår særegne temperatur, lys og vekstforhold har vi produkter med en utmerket kvalitet.

Det er viktig å ha produksjon, foredling, forskning og utvikling av produktene i nord.

Thulefjord dekker i dag enviktig del av dette satsingsområdet.

Vi må kjempe hardt for at denne bedriften består i Nord-Norge som et merkenavn som er synonymt med kvalitet.

Det er viktig at det arktiske området samarbeider mot et felles mål:

·         Merkenavn => Kvalitet => Pristillegg

  

Rovdyr

 

Det må fortsatt holdes et sterkt fokus på rovdyrsituasjonen

Rovviltnemdas avgjørelser må ikke overprøves av Miljøverndepartementet.

 Dyr som er vedtatt felt er det forvaltningas oppgave å få tatt ut hvis ikke lisensjakta har lyktes.

Ved hi uttak skal ikke valper regnes med i kvoten.

Tallene på registrerte kongeørn må snarest offentliggjøres.

Havørnas rolle som predator må kartlegges og forvaltes på samme måte som annet rovvilt.

Kartlegging av gaupebestand.

Fra årsmøtesalen

Fra årsmøtesalen

Styremedlem Norges Bondelag, Synne Vahl Rogn

Anders Johansen, Tine

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen

Det ble delt ut blomster for god produksjon til Atle Hopstad og Ragnhild Engan, og Elisabeth Holand for utmerkelsen som Årets unge bonde. Fra venstre: Synne Rogn Vahl Norges Bondelag, Atle Hopstad svineprodusent, Raghild Engan sauebonde, Elisabeth Holand Årets Unge Bonde og Styreleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad

Paneldebatt, fra venstre:Erling Solvang Naturvernforbundet, Roar Høgseth Fylkesmiljøvernsjef, Tomas Norvoll leder i rovviltnemda og styrmedlem i Nordland Bondelag Wanja Rakvaag

Styreleder i Nordland Bondelag Bernt Skarstad