Deltagere på fagdagene.

Referat fra møte vedrørende utfordringer i potetproduksjon - med særlig fokus på problemstillinger opplevd blant potetdyrkere tilknyttet Grane Potet og Grønt.

Tid:                        Torsdag 30.08.12, kl 10.30 – 11.45. Møte i forkant av fagdag, se www.tunrappen.no

Sted:                     Nedre Laksfors i Grane

Til stede:              Fra GPG => Lyder Sund, John B. Kvandal, Erik Paulsen og Jon Laksforsmo/ møteleder

                               Nordland Bondelag => Bernt Skarstad

                               GH-Nord => Kåre Holand

                               Helgeland Landbruksrådgivning => Kolbjørn Eriksen  /  referent 

JL

Innledet med en kort henvisning til tallmateriale som viser en betydelig reduksjon av potetarealer og – produsenter i Nord-Norge.  Og en alarmerende utviklingsprognose videre. Videre en kort forhands-problematisering  hvilke   særlige problemstillinger som var opplevd mht levering av potet i GPG, særskilt sist år.

LS

Gjennomgikk historien bak GPG. Momenter:

 • Felles satsing på bred front
 • Har sikret betydelig potetproduksjon i området. Har vært oppe i 450 daa med potet, men nå nede i ca 250 daa. Frafall av deltakere/ produsenter.  Nå fire aktive.
 • Grossiststatus – tilskuddsproblematikk
 • Satsing på felles anlegg for lagring, sortering og pakking samt utstyr.  Investeringer i størrelsesorden 2,0 MNOK
 • Egen ansvarlig / daglig leder

Opplever nå mer og mer uordnede forhold ift levering og omsetning, ift tidligere.

 • Usikkerhet ift kampanjer
 • Usikkerhet ift pris
 • Usikkerhet ift etterspurte sorter
 • Meget korte frister fra forespørsel til levering
 • Avtaler blir ikke fulgt

Fra sesongen 2011/ 2012 – eksempel fra GPG:

 • Store avlinger i nord - For GPG var optimismen stor.
 • Forventet stor kampanje ift Aserix, men det var Pimpernell (lagringspotet) som ble kjørt på tidlig høstkampanje. Utfordrende og problematisk.
 • Store mengder mandel, ca 130 tonn levert rett før jul.  Topp vare brukes som lokkevarer i butikksystemene. Prispress.
 • I starten av januar. Fortsatt 140-150 tonn på lager.  Ulikt fordelt mellom aktørene i GPG. Likviditetsutfordringer.
 • Forventer forsinket kampanje på Asterix – men kommer ikke.
 • Så kommer særlige problemstillinger ift import av potet. Stopp !
 • Saken tas opp med GH, og det gjøres avtale om leveranse til Frostapakkeriet. 108 tonn leveres. Betydelig grad av vraking ved denne leveransen. GPG stiller seg undrende og uforstående til dette, men er «maktesløse».  Dramatisk svekking av økonomi og intern stemning forverres.
 • Sikker konklusjon - uansett hva som skjer i framtida vil leveranse til Frostapakkeriet være uaktuelt.  Tillit borte. 

Etter denne intro var det en felles diskusjon blant møtedeltakerne.

 • Utfordrende å konkludere med hva som egentlig er problemet. Synes nokså sammensatt.  Men fra GPG synes stikkord å være manglende forutsigbarhet ift leveranser og omsetning.  Det må gjøres tiltak for å sikre leveranser etter et fornuftig og forutsigbart system.  Det er for meget «vill-vest» i dag.
 • Blir nord-norge bare en tumleplass ift sterke aktører lenger sør ?
 • Et svakt samvirke er problematisk.
 • Har aktører interesse i billig importpotet som sikring av aktivitet på pakkerier. Er importmuligheten for stor? Undergraving.
 • Hva med ulike kjeder, Rema – Coop mv. Hvordan handtere dette?
 • Særskilt rolle ift Rema – Bunnpris ift grossistfunksjon.
 • JL poengterte særskilt det vanvittige dilemma der all mandel nå «gis bort til jul»; som lokkevarer på linje med ribbe som også «gis bort». Hva er dette egentlig for noe, der høykvalitetsvarer som skulle gitt god betaling nå dumpes i regi av utøvd kjedemakt?

Det var enighet om at det synes å være et bredt sett av utfordringer – og at disse var uoversiktlige og dels preget av (markeds)- maktforhold, uprofesjonalitet, ulike interesser.  For GPG var det viktig å prøve å ha fokus på hva kunne gjøres for sikring av nord-norsk potetproduksjon og omsetning. Og at GPS var en aktør på Helgeland som ønsket å bli med videre.

BS

Etterspurte hva som eventuelt må sterkere på plass ift politikk og potet

 • Pris
 • Tilskudd
 • Arktisk Landbruk - en mulighet?

KE

 • Kan regionale produksjonsmål være en del av løsningen?

LS

 • GPG er i den store sammenheng liten, men viktig at man blir hørt innenfor Gartnerhallsystemet.
 • Hva kan nasjonalt tillitsvalgt i NB, Berit Hundåla bidra med?

KH

 • Hva med nasjonal innretting av importvernet?  Detaljer ift toll bør kunne drøftes.
 • Ellers ser at det er svært problematisk med ødeleggende og tilfeldige kampanjer.
 • Kan vasking/ videreforedling være et alternativ

BS

 • Arktisk landbruk, merkevare – nisjeprodukter…
  • Forbrukerfrieri
  • Kjedefrieri?

JK

 • Viktig at man får en gjennomgående styring og kontroll ift planlegging - produksjon og leveranser. Dette vil produsentene være aktiv med på.  Men siste års erfaringer tyder på at dette har brutt sammen.
 • En særlig problemstilling; når staten gir tilskudd til produksjon mv så bør den samme stat også vise større interesse ift endelig omsetning og bruk.

 

Veien videre/ «Konklusjoner»:

GH- Nord

 • KH vil ta med seg inntrykk og innspill fra dette møtet og oversende et brev til styret i GH der bedre løsninger etterspørres.

Nordland Bondelag

 • Kan potetproblematikken finne bedre løsninger innenfor et arktisk landbrukssystem med sine særskilte rammebetingelser?  BS følger opp.
 • Det bør også drøftes system ift fraktutjamningsordninger ift distribusjon av grønt og potet. Jordbruksavtalespørsmål.

GPG

 • Vil lojalt prøve å følge opp produksjons- og leveranseplaner innenfor Gartnerhallsystemet.
 • Men vil også vurdere å ta kontakt med Coop ift særlig problematikk ift leveranse av mandelpotet.

Fra venstre Bernt Skarstad, Erik Paulsen og Kåre Holand