- Flertallet i næringskomiteen er enig med ei samla landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringas landbrukspolitikk. Jeg er glad for at næringa har blitt lytta til i denne prosessen, sier Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.

Næringskomiteen på Stortinget la i dag fram sin innstilling til jordbruksmelding, to uker etter at innstillinga ble utsatt av regjeringspartiene. Flertallet i komiteen (AP, SP, SV, KrF og V) går imot de fleste av regjeringas forslag til en ny landbrukspolitikk.

Nordland bondelag har anbefalt Stortinget å avvise meldinga i sin helhet på bakgrunn av at den ikke inneholder tiltak og strategier som underbygger målsettingen i jordbrukets samfunnsoppdrag om lønnsom og trygg matproduksjon i tråd med forbrukernes interesser, produksjon av fellesgoder og bidrag til sysselsetting og verdiskaping i hele landet.  Jeg registrerer at Næringskomiteen ikke har avvist meldinga, men at det ligger vesentlige endringer i innstillingen som er avgitt i dag, sier Ståle Nordmo.

- Næringskomiteen vil beholde markedsordninger og velferdsordninger. Dette er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha landbruk i hele landet, og for å sikre forutsigbarhet og rekruttering til næringa, sier Ståle Nordmo.

Mål om økt matproduksjon på norske ressurser

Han mener det er gledelig at næringskomiteen løfter fram økt produksjon på norske ressurser og går bort fra den ensidige målsettingen om kostnadseffektiv matproduksjon, ettersom landbruksnæringa allerede har et betydelig fokus på kostnadseffektiv produksjon.

Komiteen er også enig om å redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper for å øke rekrutteringa, forutsatt markedsbalanse og produktivitetsvekst.

- Det er bra at komiteen, også Høyre og FrP, ser en sammenheng mellom inntektsmuligheter og rekruttering til næringa. Inntekt er også et viktig virkemiddel for å opprettholde fortrinna ved norsk landbruk med trygg og god mat produsert på et mangfold av bruk over hele landet. Det står i sterk kontrast til regjeringas ensidige fokus på stordrift og billigst mulig mat, sier Ståle Nordmo.

Regjeringa foreslo i jordbruksmeldinga også å redusere antall kvoteregioner for kumelk fra dagens 18 regioner. Næringskomiteens flertall (H, Frp, V og Krf) går inn for 14 regioner. Ståle Nordmo er skuffa over at dagens regioninndeling ikke blir opprettholdt.

Melkeproduksjon i alle fylker er eneste måte å videreføre landbruk over hele landet på, og å ta i bruk alle tilgjengelige arealer. Ved å redusere antall kvoteregioner, bidrar flertallet i komiteen til at norsk melkeproduksjon sentraliseres, sier Nordmo.

Nordlandsbonden ønsker å investere

Underveis i behandlinga har behovet for en investeringspakke for små og mellomstore bruk kommet opp. Flertallet i komiteen går likevel ikke inn for å opprette en slik pakke. Derimot ber næringskomiteen regjeringa legge fram ei ordning med investeringsfond for klimatiltak, noe Bondelaget har jobba for.

Bondelaget har hatt ambisjoner om at næringskomiteen skulle gi oss en bedre landbrukspolitikk. Vi har derfor foreslått konkrete forbedringer, som et investeringsfond. Investeringsfondet vil gi muligheter for bonden til å gjøre gode klimainvesteringer, sier Ståle Nordmo.

- Næringskomiteen viser en annen retning for landbrukspolitikken enn det regjeringa har gjort. Det viser at ingen ville ha regjeringas landbrukspolitikk. Stortinget ønsker økt matproduksjon på norske ressurser og at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper skal reduseres. Nå må Stortingets vilje bli fulgt opp i jordbruksforhandlingene, avslutter Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag.