Det var stor enighet om at bruksnedleggelser og nedgangen i
matproduksjonen nord for Saltfjellet er har et så stort omfang at det må
settes inn offensive mottiltak.

Etter Norturas nedleggelse av slakteriet på Sortland, er slakteriet på Andslimoen i Bardu og slakteriet i Karasjokk de eneste samvirkeslakteriene i Nord. Men nedgangen i antall slaktedyr er så stor at også mange av arbeidsplassene ved Andslimoen er truet. TINE sine to meierier i Troms: Harstad og Storsteinnes merker den samme tendensen, hvor mindre tilgang på melk truer arbeidsplassene.

For å møte disse utfordringene er det viktig å ta vare på de gårdsbrukene
vi har, og stimulere dem til å øke produksjonen. En rekke alternative
strategier ble diskutert på møtet tirsdag, og den strategien det ble
enighet om å anbefale er å øke tilskuddene pr. dyr. Dette fordi en da
sikrer at pengene faktisk går til bønder som driver matproduksjon, og det
vil være enkleste måten å kunne gi en rettferdig fordeling til alle
bruksstørrelser, fra de små til de aller største.
Slik landskapet er i Nord-Norge må vi også ha med de minste gårdsbrukene,
det er rett og slett ikke fysisk mulig å drive jorda med noen få store
bruk. De store avstandene gjør dette uforsvarlig både økonomisk og
miljømessig.

Berit Hundåla kommer til å følge utviklingen både på de enkelte gårdsbruk
i Nord-Norge , og hos Nortura og TINE i Troms nøye fremover. Og
Bondelagene i Vesterålen håper deres strategi får gjennomslag i jordbruksforhandlingene i 2013.

For mer informasjon kontakt:

Einar Åbergsjord tlf. 995 77 542
eller
Berit Hundåla tlf. 481 23 789