Representanter fra Sp, Ap og Frp i panelet fikk følgende innspill fra Trond Bjørkås:

Rovviltnemda i region 7 Nordland, har utarbeidet en forvaltningsplan, med soneforvaltning som hensyntar den todelte målsetningen, der bestandsmål for rovvilt skal oppnås, samtidig som en hardt presset beite- og reindriftsnæring som grunnet store tap av dyr ligger ned med brukket rygg, skal ha sin plass. 

Her mener ikke departementet at rovdyrene har fått stort nok område, og de mener at nemda ikke ønsker å bøye seg etter innspill, å har besluttet å trekke forvaltningsplanen inn. 

Dette for å gjøre endringene i Oslo, helt uten lokal kunnskap og påvirkning.

Var det dette Stortinget hadde i tankene når nemdene ble opprettet, nettopp for å sikre lokal forvaltning?      

Og er det ikke med bakgrunn av dette, på tide at Stortinget tar tak i regjeringen og rister de litt, og får de til å følge opp stortingsvedtakene, og styrer ut i fra gjeldende vedtak og ikke  etter egen partipolitikk ? 

Regjeringen er satt til styre landet etter vedtak fra Stortinget.


Sp og Ap i panelet var tydelig på at forvaltningsplanen som er utarbeidet og vedtatt av rovviltnemnda skulle respekteres – og at klima- og miiljøminister Elvestuen måtte forholde seg dette og Stortingets vedtak som regulerer rovviltnemndenes myndighet!

FrP signaliserte generelt at de ville overvåke situasjonen og ville kalle ministeren inn på teppet dersom han ikke fulgte opp regjeringens politikk på området.