Prosjektet er finansiert av Rovviltnemnda i Nordland (FKT – midler). Under fjorårets jakt (2011 – 2012) ble det kun felt 4 av 24 dyr på den ordinære lisensjakta. Rovdyrforliket slår fast at kvotene som settes skal oppnås så langt dette lar seg gjennomføre, noe som fører til høye uttak både i form av helikopterjakt og hiuttak, såkalte ekstraordinære uttak: http://www.rovviltportalen.no/content/500044266/Fortlopende-oversikt-over-ekstraordinare-uttak-av-jerv

Terskelen for å starte en effektiv jervejakt er i dag meget høy. Ved åtejakt trenger man blant annet grunneiers tillatelse, en god åtebu, godkjent åte som innfores over flere måneder, gode kikkertsikter, åtevarsler samt viltkamera med varsling samt god kunnskap rundt selve jaktutøvelsen. Flere jegere som allerede jakter jerv mangler også mye av dette utstyret, noe som gjør jakta lite effektiv.

Prosjektet ønsker å senke terskelen for nye jegere/jaktlag. Vi ønsker også å bidra til en effektivisering av allerede etablerte lag/jegere. I denne sammenheng ønsker vi å komme i kontakt med motiverte og engasjerte jegere/jegermiljø som kan innlemmes i prosjektet (se vedlagt søknadsmal vedlagt).

Prosjektet ønsker å bidra til (se fullstendig prosjektbeskrivelse vedlagt):

- Oppretting av jervebuer/jervebåser i prioriterte områder.
- Innkjøp av viltkamera/åtevarsler.
- Kursing av jegere i forhold til åtejakt, båsjakt, oppførsel ved åte og gode lokaliteter for jervejakt.
- Bedre tilrettelegging/organisering av jervejakta (eksempelvis ingen ubemannede åter).
- Bidra med midler til å dekke noen av utgiftene knyttet til åtearbeid.
- Arbeide for å øke jegernes motivasjon (motivasjonsmidler).

Målet med prosjektet er å øke uttaket av skadevoldende jerv i Nordland ved effektivisering/styrking av den ordinære lisensjakta. Dersom jervekvoten utfylles ved ordinær jakt vil dette være med på å redusere konflikten mellom beitenæringen og rovviltforvaltningen, samtidig vil uttak av skadevoldende individer ha en forebyggende effekt.

Prosjektet vil spesielt rette seg mot jegere i områder der det felles få/ingen dyr, der det samtidig er dokumenterte tap av beitedyr til jerv.

For spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Vidar Johan Bentsen.

Med vennlig hilsen,
Vidar Johan Bentsen
Tlf. 75506068 / mob.95920656
Prosjektleder

Prosjektbeskrivelsen kan du laste ned her.

Her kan du laste ned NJFFs Jervejakthefte

Søknadsmal - innlemming i jerveprosjektet i Nordland