Foto:Kjell Hansen

Oppsummering av årets sesong

Totalt 50 jerver av en kvote på 142 ble på landsbasis felt under ordinær lisensjakt sesongen 2014/15 (www.rovbase.no). Det ble skutt totalt 10 jerv i Nordland sesongen 2014/15. Av disse er 5 jerver skutt på lokaliteter tilknyttet prosjektet. En jerv ble i tillegg felt under elgjakta av jaktleder på en lokalitet tilknyttet prosjektet mens 1 jerv ble felt høsten 2015 av en jeger som senere ble innlemmet i prosjektet. Prosjektet vil fortsette også sesongen som kommer og en rekke spennende forslag til forskriftsendringer er nå under behandling hos departementet.    

Totalt 47 lokaliteter har blitt innlemmet i løpet prosjektets 3 driftsår (19 sesongen 2012/13, 14 sesongen 2013/14 og 14 sesongen 2014/15). Disse lokalitetene er med i prosjektet så lenge dette varer. Disse er fordelt på 12 jervebåser og 35 åtebuer. I jaktsesongen 2014/15 er det loggført ca. 3200 timer jakt fra åtebuene mens båsene har vært spent i totalt 321 dager. All denne jakttiden er altså fordelt på 10 jerver. Det blir noen timers jakt pr. felte jerv…

Det har vært en lavere besøksfrekvens på åteplassene under årets lisensfellingsperiode sammenlignet med fjoråret. Effektiviteten er dermed langt høyere i år enn den var under sesongen 2013/14. Resultater fra årets innsamling av DNA-prøver fra jerv kan bidra til å besvare dette spørsmålet. Data fra DNA-innsamlingen viser at det i Nordland ble registrert henholdsvis 99, 103 og 83 individ i 2012, 2013 og 2014.

Året som kommer

Prosjektet vil ikke satse tungt på å levere ferdige åtebuer i året som kommer. I stedet vil oppfølging av jaktlag som allerede er innlemmet stå sentralt. Vi oppfordrer jaktlag som ønsker besøk på åteplassen av prosjektleder samt instruktør (Stein Halvorsen/Reidar Johansen) til å melde sin interesse tidlig! Slik kan vi få besøkt så mange åteplasser som mulig i løpet av våren 2015. Departementet har i tillegg foreslått at jegere i prosjektet skal få mulighet til å teste ut en rekke ting i løpet av den kommende treårsperioden. Noen av de viktigste punktene i denne sammenheng er:

  • Røkting av jervebåser med bruk av snøscooter (kun for prosjektets jegere).

  • Bruk av kunstig lys under åtejakt på jerv (kun for prosjeketets jegere).

  • Enklere saksbehandling vedrørende tillatelser til transport av åte/utstyr/bu/bås i kommuner over hele landet (forskriftsfestet).

Fylkesmannen sammen med Prosjekt Utmark forslår i sine høringsuttalelser til de foreslåtte endringene at det også bør bli mulig for prosjektets jegere å prøve ut bruk av viltkamera som fullverdig tilsyn av båsene. Dette i kombinasjon med bruk av snøscooter til røkting av båsene/avliving av jerv kan bidra til en mer effektiv båsfangst i fylket. Det er selvsagt ikke sikkert at alle disse endringene går igjennom som skissert over, men jeg ønsker likevel å oppfordre alle jegere som kunne tenke seg å være med på utprøvingen (da spesielt knyttet opp mot båsfangst med bruk av snøscooter) til å melde sin interesse. Da kan vi ha noen jaktlag klare med en gang forskriften er ferdig behandlet. Jaktlagene vil selvsagt få både jervebås og viltkamera gratis fra prosjektet (båsene må hentes i Saltdal kommune).

Da ønsker jeg bare å takke for innsatsen hos jervejegerne i Nordland under året som har gått! Jeg håper alle er motiverte til å ta fatt på en ny jaktsesong kommende høst. Vi krysser fingre for at regelverket nå er i ferd med ”mykes opp” slik at vi kan få begynne å ta i bruk noen av de hjelpemidlene som finnes på markedet.

Vidar Bentsen
Prosjektleder