Til medlemmene i Nærøy Bondelag

 

 

Innkalling til årsmøte

Du innkalles herved til årsmøte i bondelaget på Hofles Grill

Torsdag 17.10.13 kl. 20.00

 

Sakliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

9. Valg i henhold til lovene

a. leder (for 1 år)

b. to styremedlemmer (for 2 år)

c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder (navn) senest 8 dager før årsmøtet.

 

Kåre Peder Aakre fra fylkesbondelaget deltar med orientering om aktuelle saker.

 

Servering. Vel møtt!

 

 

STYRET