INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET 2012

 

-Grovforproduksjonen må styrkes på generelt grunnlag, det er for lite storfekjøtt, og for å bedre situasjonen må antall mordyr økes. De kraftforkrevende produksjonene må også prioriteres da de ikke har fått kompensert for økte kraftforkostnader.

-Bondelaget må bli mye tøffere i forhandlingene.

-For å sikre rekruttering må rammebetingelsene og velferdsordningene bedres.

-Ved brudd satser vi på massiv politisk påvirkning.

-investeringsvirkemidler og midler til avløserordningen må prioriteres

-av velferdsordningene er ferie og fritid viktigst

-avløsertilskudd bør delutbetales.

-kulturlandskapstilskuddet må økes og vi bør i tillegg få grøftetilskudd. Ved omprioritering av jordbruksareal til veg og boligformål, må det betales en avgift som skal gå til nydyrking. For 1 daa areal ut av drift må det kompenseres med 4 daa nydyrking.

-Målprisen på gris bør minst økes så mye at kostnadsveksten fullt ut blir kompensert.

-forkornproduksjonen bør økes, tilskuddene bør vries mer over på produksjonsnivå og kvalitet.

-Det bør ikke være kvotetak i melkeproduksjonen, andelen som kan selges privat og statlig bør være uendret. Prisen på den statlige delen bør være uendret.

-Det bør ikke settes av kvoter til nyetableringer, man må heller styrke de som allerede er i næringa.

-Tilskuddene bør stimulere til større og mer effektive enheter, men ikke svekke økonomien for de minste brukene.

-Målprisen på melk bør økes. Bondelaget bør kreve ekstra tilskudd til samdrifter forutsatt et kontrollerbart aktivitetskrav.

-Investeringsstøtten bør heves til 30% av kostnadsoverslag

-Det bør ikke opprettes et kompetansesenter for inn på tunet tilbydere. Pengene kan heller brukes på kommunene som de kan kjøpe tjenester for.

-Småskala matproduksjon bør finansieres av forbrukerne i markedet

-Det bør ikke være noen begrensing for hvor mange deltagere det kan være i en samdrift.

-beitetilskudd og areal og kulturlandskapstilskudd er viktigst å prioritere for Norges bondelag

-Størst hinder for å gjøre produksjonen mer miljøvennlig er manglende økonomi i tiltakene.

-Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er et miljøtiltak og skal finansieres over andre budsjetter

-15% økologisk produksjon og forbruk innen 2020 er ikke en oppgave for NB, det blir galt å stimulere til økologisk produksjon når markedet ikke vil betale for produktene

-Omsetningenav økologiske varer må overlates til markedet.

-NB bør kreve økt energisatsing i jordbruksforhandlingene, men det bør finansieres utenfor jordbruksavtalen.

-Alle fornybare energiformer bør landbruket satse på.

-Bondelaget kan jobbe politisk for å bedre rammebetingelsene for fornybar energi.

-En kombinasjon av flere tiltak bør iverksettes for å få opp produksjonen av fornybar energi.

 

And this was the result of the Nærøy jury.

 

Mvh Nærøy bondelag.