Bjørndal, 19.01.12

Høring om Stortingsmelding nr. 9.

 

Nærøy Bondelag har gjennomgått høringsnotatet om meldinga og finner denne både fyldig og god. Vi er enige i overordnede mål med matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk er viktig.

 

Vi har synspunkter på:

Pkt.5. Investeringsvirkemidler.

Her vil vi ha konkretisering av virkemidlene i meldinga. Støtten må stige minimum med prisstigningen pr. år. I tillegg vil vi at etterslepet også skal dekkes inn.

 

Pkt.6. Norge som matnasjon.

Oppfølging av matvarekjedene blir viktig. Oppfølging av matkjedeutvalget med fokus på samvirkeorganisasjonenes mulighet til å utføre sine samfunnspålagte oppgaver som en del av landbrukspolitikken. Kjedemakt er etter hvert et kjent begrep og må følges opp.

             

Pkt. 8. Landbruk over hele landet.

Nærøy Bondelag vil ha med deler av Nord Trøndelag på Nord Norge vilkår.

 

Det siste tiåret har den innenlandske produksjonen av storfekjøtt ikke klart å dekke etterspørselen etter kjøtt. Det har resultert i et varig og økende behov for import. Det er svært viktig for hele varekjeden at denne negative utviklingen blir snudd. Vi foreslår derfor at det utarbeides en nasjonal strategi for økt kjøttproduksjon fra grovfôrbasert husdyrhold.

 

 

Med hilsen

 

 

Anita Marø

Leder Nærøy Bondelag