Etter forrige årsmøte 17.10.11 har styret i Nærøy Bondelag hatt følgende sammensetning:

Leder Anita Marø

Nestleder Gunnar Eirik Volden

Sekretær og nettansvarlig Sigmund Johansen

Studieleder Svein Skagemo

Styremedlem Gunnvor Lie

Kasserer har vært Harald Aspli, Uten å være styremedlem. 1. vara har vært innkalt på alle styremøter.

 

Styret har i løpet av året hatt 5 styremøter og behandlet 23 saker. Medlemstallet i 2012: 123 medlemmer.

 

Det har vært stor aktivitet i laget i 2012

Året startet med at Gunnar Eirik og Svein reistem på tur med NT Bondelag til¨Sveits. Det var en lærerik tur og vi får se og høre mer om den på årsmøtet.

 

Jorcbruksavtalen

Også i år har vi hatt studiering om jordbruksavtalen. Alle lagets medlemmer fikk tilbud om å delta. Styret og 3 medlemmer utenom styret møtte. Det b le fattet en høringsuttalelse fra Nærøy Bondelag som vi sendte inn før fristen.

 

Anita deltok på to telefonmøter i forkant av bruddet i forhandlingene. Det første var da tilbudet var klart og det andre var etter bruddet 12.mai-12. Resten av styret planla traktoraksjonen mandag 14. mai og gjennomførte denne på på en flott måte. Vi fikk bare positive raksjoner fra folket i bygde. Vi deltok også på brødaksjonen senere samme uke. Der satte vi ut rykte om brødmangel og hamstret brød. Det var også en vellykket aksjon.

 

Humørbondedag.

28. februar var NBL bidragsyter til produsentlagene i YN som arrangerte en positi  og humørfylt bondedag. Stort oppmøte av  bønder fra hele regionen hørte landbruksministeren og humørbonde Geir Styve. En inspirerende dag for yrkesgruppen.

 

Gamle redskaper.

 

Bondelaget eier en mengde gamle hesteredskaper mm. Disse måtte flyttes da ny eier har tatt over lagerplassen vi hadde. Anita organiserte flyttinga i forkant av jubileet vi hadde i Bjørndal. Der stilte vi ut redskapene og fikk mange skuelystne til å diskutere rundt disse. Nå står alt på lager hos leder. Hva skal vi gjøre med dette på sikt? Det burde kanskje vært jobbet med en bygdesamling.

 

Andre aktiviteter vi har deltatt på:

-Regionmøte for Ytre Namdal 10. nov 12, Anita Møtte

-Høsttreff og årssamlijg i produsentlaget

-Medlemsmøte Nortura

-Intervju med Ytringen i januar:" Kvinneinvajon i bondelagene"

-landbrukshelga på steinkjer 2012 Anita deltok på en dag om samvirke og politikk

-Årsmøte i COOP Kolvereid. Leder orienterte om behandlingen av mørllerens mel som er norske bønders leverandør av matmel

-Påskeaksjonen, ingen egg uten høner

-Medlemmer fra bondelaget hjalp en bonde med slåtten  v alvorlig sykdom

-Nærøy kommune:

 -Nærøy kommune vedtokk i formannskap og kommunestyre å sende inn en uttalelse til jorcbruksforhadlingene

 -Høring om Grytbogen kraftverk

 - Henvendelse til kommunen under aksjonen i forbindelse med brudd i forhandlingene. BL leverte ordføreren

   et skriv om landbruket. Som svar fra ordfører har han sendty henvendelse med kommentarer videre til landbruks

   ministeren.

 - Rullering av landbruksplan i Nærøy

- Anita deltok på formannskapsmøte før påske sammen med leder i Foldereid BL. Apell og utdeling av egg.

 

Kolvereiddagene 2012

Ved henvendelse til arragørene fikk vi beskejd om at vi ikke var ønsket der i år, da de ville ha en annen vinkling på dagene!

 

Ny jord 100 år.

 

NB tok initiativ til å organisere feiring av Ny Jords 100års jubileum i Nærøy. Årsaken var at NBL også stod for 50-års jubileet.

 Sammen med grunneierne, 4h og kommunen planla vi feiringa som fant sted 9. sept.

Et svært vellykket arrangement som samlet ca 130 stk fra hele landet.

 

Skolehage Nærøysundet skole

NBL har v/ leder organisert dettte, med sponsing av frø mm fra FK.

 

Styret vil takke alle som har vært aktive for bondelaget gjennom året. Samtidig vil anita takke alle i styret for en flott jobb dette året.

 

Anita Marø

Leder Nærøy BL

 

(¨Årsmeldingen er noe "komprimert" Sigmund Johansen)